logo Watererfgoed Vlaanderen Varend Erfgoed
  Nieuws  
|
  Kalender  
|
  Nieuwsbrief  
|
  Media  
|
  Contact  
  VLAANDEREN EN HET WATER  
  WATERERFGOEDGIDS  
  WATERERFGOED VLAANDEREN  
  DOCUMENTEN  
  WATERERFGOEDGESPREKKEN  
  VAREND ERFGOED  
  BEDREIGD WATERERFGOED  

Getijden is de enige volledige nieuwsbrief over het Vlaamse watererfgoed. Hij verschijnt elke maand en heeft drie vaste rubrieken: nieuws over Watererfgoed Vlaanderen, ander watererfgoednieuws (met voorrang voor nieuws van de leden) en de Vlaamse watererfgoedkalender, met tips voor feesten, congressen, vaartochten, tentoonstellingen enz. Inschrijven voor Getijden is kosteloos en kan door je naam en e-mailadres hier op te geven. Veel leesgenot !

Watererfgoed Vlaanderen is de unieke Vlaamse koepel­vereniging voor het scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed. De koepel is een hecht netwerk van watererfgoed­actoren, verdedigt alle initiatiefnemers bij de overheid, maakt projecten bekend bij het brede publiek en verzamelt know-how. Hier vindt u de huidige lidorganisaties en het formulier voor de lidmaatschaps­aanvraag. Een lidmaatschap kost slechts 25 EUR per jaar. Zowel organisaties, overheden, vereni­gingen als particulieren zijn welkom.

Ga naar Haven van Antwerpen

ga naar Maritieme Dienstverlening en Kust

ga naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Informatiepagina Decreet Varend Erfgoed

Belang van het Decreet Varend Erfgoed

Vaartuigen beschermd als monument (m.a.w. niet onder het Decreet Varend Erfgoed)

Beschermingen als varend erfgoed (m.a.w. onder het Decreet Varend Erfgoed)

Beheerspremies toegekend onder het Decreet Varend Erfgoed

Subsidiepercentages en publieke ontsluiting

Beschermingsprocedure, bevoegde instanties en beheersovereenkomst

Inventaris van het historisch waardevol varend erfgoed

Huidige regelgeving

Herziening van de regelgeving

Informatiebronnen, contactgegevens en meldpunt

Dankwoord

Belang van het Decreet Varend Erfgoed

Het Vlaams Decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed is een belangrijk en in internationaal opzicht innovatief instrument om het behoud, het beheer en de exploitatie van het Vlaams varend erfgoed te ondersteunen. Sinds zijn ontstaan bepleit Watererfgoed Vlaanderen een krachtige en versnelde uitvoering van het decreet. Ten behoeve van de leden en andere belangstellenden en in aanvulling op de communicatie vanuit het Agentschap Ruimte en Erfgoed is hieronder basisinformatie verzameld over het decreet en zijn concrete toepassing.

Vaartuigen beschermd als monument (m.a.w. niet onder het Decreet Varend Erfgoed)

 

Naam vaartuig

Deelgemeente

Definitief

01

Mercator

Oostende

24/09/1996

02

BOU8 Isabella

Boekhoute

05/06/2003

03

OD1 Martha

Oostduinkerke

26/06/1998

04

Tijl Uilenspeigel

Nu in Kruibeke, CNR-werf Rupelmonde

15/09/1997

05

Céphée

Antwerpen

03/03/1994

Beschermingen als varend erfgoed (m.a.w. onder het Decreet Varend Erfgoed)

 

Naam vaartuig

Voorlopige bescherming

Definitieve bescherming

01

Garnalenvisser "Crangon"

21/08/2006

16/07/2007

02

Zeilschip "Williwaw"

17/12/2007

21/10/2008

03

Racejacht "Edelweiss II"

21/08/2008

17/09/2009

04

Racejacht "Tomidi"

21/08/2008

17/09/2009

05

Zeiljacht "Outka"

18/09/2009

30/09/2010

06

Drijvende stoomkraan nr. 9

07/09/2009

30/09/2010

07

Reddingsboot Watson 2

27/01/2010

28/03/2011

08

Reddingsboot Watson 3

27/01/2010

28/03/2011

09

François Musin

27/01/2010

24/02/2011

10

Doel

14/06/2010

12/07/2011

11

Sint-Jozef

11/04/2011

03/10/2011

12

P901 Leie

27/01/2012

19/11/2012

13

P902 Libération

27/01/2012

19/11/2012

14

P903 Sambre

27/01/2012

19/11/2012

15

Mon Désir

23/05/2012

28/05/2013

16

Bon Cédit

23/05/2012

28/05/2013

17

D'n Bruinen

25/01/2013

18

Den Oesschaert

25/01/2013

19

De Gerlache

25/01/2013

20

Ortelius

25/01/2013

21

Nemrod

25/01/2013

22

Ouderhoek

25/01/2013

23

Ziet op u Zelven

25/01/2013

24

Allegonda

12/11/2013

25

Napoleon

12/11/2013

26

Alice

12/11/2013

27

Gentiana

12/11/2013

28

Elektra

12/11/2013

Beheerspremies toegekend onder het Decreet Varend Erfgoed

Op 26 november 2010 werd voor de eerste maal een aanvraag tot toekenning van een beheerspremie voor beschermd varend erfgoed ingediend, na de goedkeuring door de Minister van het desbetreffende beheersprogramma. In hetzelfde jaar werd de eerste beheerspremie toegekend aan de Crangon. Zij bedroeg 119.349 EUR. Tot medio oktober 2010 werden in totaal voor 339.839,15 EUR premies toegekend en voor 221.534,50 EUR uitbetaald naargelang de evolutie van de uitvoering van de aangevraagde beheerswerkzaamheden.

Subsidiepercentages en publieke ontsluiting

In het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 (art. 8, § 1) is bepaald dat de beheerspremie voor instandhoudings-, onderhouds- of restauratiewerkzaamheden (in het kader van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid) voor twee groepen eigenaars tot 80% van de gemaakte kosten kan bedragen:

  1. regionale of lokale besturen;
  2. een varend-erfgoedvereniging.

Onder dit laatste wordt verstaan: een vzw (eventueel ook een vereniging die erkend is als instelling van openbaar nut) die de instandhouding, het beheer en de publieke ontsluiting van varend erfgoed als één van de hoofddoelstellingen heeft.

Met het oog op bescherming als varend erfgoed is een 'sociaal doel' niet vereist. Er bestaat wel een decretale verplichting om te zorgen voor een publieke ontsluiting van het varend erfgoed (bezoek, rondvaart, … ). Voor verenigingen gaat het om minstens driehonderd uur per jaar, gespreid over minimaal 10 dagen (indien het gaat om drijvende inrichtingen wordt slechts zestig uur per jaar verwacht).

Voor andere eigenaars (particulieren) kan 40% van de kosten worden terugbetaald (mits ook hier een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid wordt gesloten).

Beschermingsprocedure, bevoegde instanties en beheersovereenkomst

Het is de Vlaamse minister bevoegd voor het onroerend erfgoed die de procedure voor een bescherming opstart op voorstel van het Agentschap Ruimte en Erfgoed.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed is bevoegd door de beschermingsdossiers, de beheersprogramma’s en overeenkomsten en voor de beheerspremies. Binnenkort wordt op de website van het Agentschap Ruimte & Erfgoed meer informatie geplaatst over de opzet en uitvoering van het Decreet Varend Erfgoed. Op de website zal ook uitleg worden gegeven over de praktische invulling van het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004 dat onder meer de beheerspremies voor het beschermd varend erfgoed regelt.

In het raam van de beschermingsprocedure worden de aanvragen of meldingen besproken in de schoot van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, afdeling varend erfgoed.

Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed stelt een inventaris van het varend erfgoed op door prospectie en door contacten te leggen. Die inventaris wordt vermoedelijk in 2012 online ontsloten (en wordt nadien verder aangevuld). De inventaris is een wetenschappelijk instrument dat in concrete beschermingsdossiers een verantwoorde beslissing mogelijk moet maken. Hij maakt met name onderlinge vergelijkingen mogelijk en geeft inzicht in uniciteit en schaarste van bepaalde types.

Tussen de voorlopige en definitieve bescherming kan maximaal een jaar verlopen.

Beheerspremies worden pas uitgekeerd nadat in aanvulling op de bescherming een beheersovereenkomst is opgesteld en ondertekend door de bevoegde Vlaamse minister en de eigenaar/gebruiker. Die overeenkomst is gebaseerd op een beheersprogramma dat moet worden samengesteld door de eigenaar/gebruiker. Het Agentschap Ruimte en Erfgoed heeft 90 dagen om dat programma te evalueren en aanvullingen of wijzigingen te vragen. De opmaak van een beheersprogramma wordt intensief begeleid door het Agentschap Ruimte en Erfgoed en moet beantwoorden aan de bepalingen van het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004. Het beheersprogramma geeft een overzicht van de kosten voor onderhoud, herstel of restauratie van het varend erfgoed en de wijze van publieke ontsluiting (op welke wijze en hoe intensief het varend erfgoed wordt ingeschakeld in een publiekgerichte werking) en dit over een periode van 9 jaar. De beheersovereenkomst bepaalt welke financiële middelen er in deze specifieke post van de begroting van de Vlaamse Overheid moeten worden voorzien.

Inventaris van het historisch waardevol varend erfgoed

Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) werkt aan een inventaris van het historisch waardevol varend erfgoed. De criteria voor opname zijn dezelfde als de beschermingscriteria bepaald in het Decreet Varend Erfgoed, maar ze worden soepeler toegepast. Uniciteit is bijvoorbeeld geen criterium voor de inventaris, wel voor beschermingen. Authenticiteit is belangrijk voor bescherming, maar interessante casco’s kunnen in de inventaris worden opgenomen.

Aan de opname in de inventaris is momenteel geen enkel rechtsgevolg verbonden. Het is een louter wetenschappelijk instrument.

De eigenaars zullen van de opname in de inventaris op de hoogte worden gebracht.

De inventaris zal echter pas ten vroegste in 2012 online komen te staan (afhankelijk van de ICT-budgetten).

Huidige regelgeving

Decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed

Herziening van de regelgeving

Conceptnota Onroerend Erfgoeddecreet (voorstel voor een nieuw Onroerend Erfgoeddecreet van de Vlaamse Overheid van 22 juni 2010)

'Nieuw Vlaams erfgoeddecreet moet ook varend erfgoed ondersteunen' - Antwoord op de Conceptnota Onroerend Erfgoeddecreet (advies van Watererfgoed Vlaanderen van 30 september 2010)

Voorontwerp van decreet betreffende het watererfgoed (voorstel van Watererfgoed Vlaanderen van 5 april 2012)

Advies over de evaluatie en herziening van het Decreet Varend Erfgoed van KCML van 12 juni 2012

Advies over de evaluatie en herziening van het Decreet Varend Erfgoed van Haven- en Waterbeleid (Openbare Werken) van 5 november 2012

Advies over de evaluatie en herziening van het Decreet Varend Erfgoed van Kunsten en Erfgoed van 7 november 2012

Discussienota Herziening Decreet Varend Erfgoed (nota van de Vlaamse Overheid van maart 2013)

Reactie op de Discussienota Herziening Decreet Varend Erfgoed van Watererfgoed Vlaanderen van 25 september 2013

Nota aan de regering betreffende het voorontwerp van het decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed (voorstel van Minister Geert Bourgeois)

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed en het decreet van 24 januari 2003 houdende beschering van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (voorstel van Minister Geert Bourgeois)

Memorie van toelichting bij het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed (herziening Varenderfgoeddecreet) (voorstel van Minister Geert Bourgeois)

Advies van de SARO van 18 december 2013 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Varenderfgoeddecreet

Open brief over de herziening van het Vlaams Varend Erfgoed-Decreet van 2002 (brief van Watererfgoed Vlaanderen van 10 december 2013)

Persbericht 'Berging Charlesville is internationale en Europese verplichting ‒ Nieuw Varend Erfgoed-beleid wordt centraal verkiezingsthema' van 29 januari 2014

Brief van Minister Geert Bourgeois aan Watererfgoed Vlaanderen van 30 januari 2014

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed en het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, ingediend in het Vlaams Parlement op 17 februari 2014

Antwoordnota van Watererfgoed Vlaanderen van 3 maart 2014 op de brief van de Minister van 30 januari 2014 (zie inz. de rechterkolom)

Amendementen nr. 1 en nr. 2 voorgesteld door Wilfried Vandaele, Johan Sauwens en Bart Martens, aangenomen in Commissievergadering van 26 maart 2013

Informatiebronnen, contactgegevens en meldpunt

Informatiebronnen

Contactgegevens

Meldpunt

Problemen m.b.t. de uitvoering van het Decreet Varend Erfgoed of voorstellen tot wijziging van het beleid of de regelgeving kunnen worden gemeld via secr@watererfgoed.be.

Dankwoord

De informatie op deze pagina is verzameld m.m.v. Maarten Van Dijck, Onderzoeker varend erfgoed, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Elke Verdurmen, Coördinator publiekswerking en communicatie, Forum voor Erfgoedverenigingen en Axel Verhulst, Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed, Agentschap Ruimte en Erfgoed.

Laatste wijziging: 31/03/2014

  © Watererfgoed Vlaanderen vzw  
|
  Juridische Informatie  
|
  Privacy  
|
  Sitemap  
|
  Webmaster