Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 12 - september 2010

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Ander Vlaams watererfgoednieuws
Watererfgoedkalender september - oktober 2010
Inschrijven

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

1ste Nieuwpoort International Boat Show van 22 tot 24 oktober 2010: tegemoetkoming voor deelnemers met historische vaartuigenDe Stad Nieuwpoort, die lid van Watererfgoed Vlaanderen wordt, organiseert met VVW-Recrea, een ander lid, van 22 tot 24 oktober 2010 de eerste editie van de Nieuwpoort International Boatshow. Naast een botenexpo op het droge en op het water in de jachthaven, is er een oesterfestival en wordt aandacht gegeven aan erfgoedschepen, die van harte worden uitgenodigd om deel te nemen. Na overleg met Watererfgoed Vlaanderen, dat de Boatshow aanbeveelt, bieden de organisatoren voor een viertal deelnemende historische vaartuigen een bijzondere tegemoetkoming aan, die bestaat in een forfaitaire kostenvergoeding van 250 EUR, een vrijstelling van alle haven- en liggelden gedurende het verblijf in Nieuwpoort, een lunchpakket en een avondmaal. De concrete afspraken rond het bezoek worden rechtstreeks gemaakt tussen de organisatoren en de eigenaar, beheerder of schipper van het vaartuig. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stijn Dierinck van Verrassend Maritiem Nieuwpoort / VVW Nieuwpoort, 0495 248 922 of stijn@vvwnieuwpoort.be.

Terug naar top


Bart Martens bekomt van Minister Geert Bourgeois verduidelijking over uitvoering Decreet Varend Erfgoed
Vlaams Parlementslid Bart Martens, voorzitter van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, stelde aan Minister Bourgeois een uitvoerig onderbouwde schriftelijke vraag over de uitvoering van het decreet tot bescherming van het varend erfgoed van 29 maart 2002, waarvan het uitvoeringsbesluit dateert van 4 juni 2004. Bart Martens vestigde er de aandacht op dat eigenaars en beheerders van varend erfgoed op hun honger blijven omdat er maar sporadisch nieuwe stukken worden beschermd. Bovendien is daarrond geen duidelijke en transparante communicatie met als gevolg dat particuliere eigenaars/beheerders en (vrijwilligers)verenigingen die actief zijn rond het behoud van watererfgoed met heel wat vragen zitten. Bart Martens stelde aan de Minister een vijftal concrete vragen.
In zijn antwoord gaf Viceminister-President en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois vooreerst een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van de individuele beschermingsdossiers en van de eigendomstoestand van de voorlopig en definitief beschermde schepen. Hij meldde dat op basis van een werkdocument van de afdeling Varend Erfgoed van de KCML ongeveer 35 schepen voor bescherming in aanmerking komen, maar dat deze lijst moet worden aangevuld met de gegevens van de inventarisatie door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. De Vlaamse erfgoedconsulent varend erfgoed zal dit jaar twaalf schepen die op de lijst van de KCML voorkomen en twee andere verder naar hun erfgoedwaarde onderzoeken. Dit onderzoek zal resulteren in een aantal beschermingsdossiers die in de loop van dit jaar aan de Minister ter ondertekening zullen worden voorgelegd. Voorts wees de Minister op de talrijke acties om erfgoedbeschermers en de eigenaars en de beheerders van het varend erfgoed te informeren en bij te staan. Hij verwees hierbij expliciet naar de toespraak van zijn kabinetschef tijdens de studiedag Gents Havenerfgoed van Watererfgoed Vlaanderen op 4 mei 2010 en naar de website
www.onroerenderfgoed.be die de gegevens bevat van de gespecialiseerde erfgoedconsulent varend erfgoed. De Minister kondigde aan dat bij de opmaak van de geplande nieuwe website van Ruimte en Erfgoed extra aandacht aan het thema varend erfgoed zal worden besteed. De eigenaars of beheerders kunnen ook altijd terecht op de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (www.vioe.be). Ook kondigde de Minister aan dat hij aan de varend-erfgoedverenigingen nadere uitleg zal verstrekken over de toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenwetgeving op varend-erfgoedverenigingen.
Watererfgoed Vlaande ren dankt Bart Martens en Minister Bourgeois voor de aandacht die zij aan het zeer belangrijke dossier van de implementatie van het Decreet Varend Erfgoed geven. De eigenaars en beheerders van erfgoedvaartuigen blijven hierrond grote verwachtingen koesteren en kijken uit naar spoedige en concrete verdere stappen. De volledige tekst van de parlementaire vraag en het antwoord van de Minister kunnen ondertussen worden nagelezen bij de
Achtergronddocumenten op de website.

Terug naar top


Beroering over lot van Antwerpse Scheldehangars
Eind juli ontstond grote beroering over de aangekondigde sloop van de Scheldehangars ter hoogte van het Sint-Andrieskwartier in Antwerpen. Actievoerders uit diverse hoeken hekelden niet alleen het feit dat de hangars, die herinneren aan Antwerpens grootse verleden als havenstad, zomaar verdwijnen, maar ook dat er geen visie is op de herbestemming van de weggeruimde onderdelen. De actievoerders, die een formeel bezwaarschrift indienden, haalden de voorpagina van Gazet van Antwerpen. Watererfgoed Vlaanderen herinnert aan zijn door diverse andere verenigingen ondersteunde advies over de heraanleg van de Antwerpse Scheldekaaien van 10 oktober 2009 met als titel 'Uniek havenerfgoed een kans om Antwerpen te profileren als wereldhavenstad'. In dit advies, dat hier op de website kan worden nagelezen, wordt vastgesteld dat de hangars momenteel slecht onderhouden zijn en niet worden gevaloriseerd, en dat hun troosteloze aanblik bijdraagt tot de psychologische barrière tussen de stad en de stroom en tot de indruk van algehele verloedering van de kaaien. Anderzijds staat de erfgoedwaarde van de hangars buiten kijf. Zij werd expliciet bevestigd in de Cultuurhistorische Studie die de Stad in het raam van de heraanleg liet opmaken. Watererfgoed Vlaanderen pleitte ervoor om, eerder dan krampachtig te trachten alle hangars in situ te behouden, er een nieuwe functie aan te geven. Het advies bevat daartoe een aantal concrete suggesties. Watererfgoed Vlaanderen vraagt dat het stadsbestuur met dit ruim gesteunde en constructieve advies daadwerkelijk en ernstig rekening houdt.

Terug naar top


Gent bewaart Inter-Beton-centrale aan herontwikkeld Handelsdok

De Stad Gent meldde dat na het bouwverlof werken beginnen op de site van de voormalige Inter-Beton-centrale aan het Handelsdok. Een van de belangrijkste recreatieve plekken in de te herontwikkelen oude havenwijk is het evenementenpark dat op de plaats van de betoncentrale komt. De vier cementsilo’s, de aanpalende passerelle en de grote silo die dan weer op de passerelle aansluit, bepalen samen in grote mate de structuur van het complex. Al die elementen worden bewaard en krijgen op termijn een nieuwe invulling. Ook de gele kraan die schuin tegenover de blauwe kraan aan de andere kant van het water staat, krijgt een tweede leven. Terecht stelt de Stad Gent in haar persbericht dat het behoud en de herwaardering van heel wat maritiem-industrieel erfgoed de toekomstige nieuwe wijk in de Oude Dokken een unieke identiteit bezorgt. De beslissing van de Stad Gent ligt volledig in lijn met de pleidooien voor de valorisatie van het Gentse havenerfgoed die werden gehouden tijdens de studiedag van Watererfgoed Vlaanderen op 4 mei 2010.

Terug naar top


Logo van Watererfgoed Vlaanderen beschikbaar online
Vele leden gebruiken op hun website en in hun drukwerk het logo van Watererfgoed Vlaanderen. We moedigen dat gebruik aan, omdat het de krachtenbundeling van alle watererfgoedactoren duidelijk maakt en onze stem op alle niveau's steeds luider doet horen. Daarom is het logo nu ook beschikbaar gesteld op de website, in versies voor webtoepassingen en voor drukwerk. Het gebruik ervan is exclusief voorbehouden aan de leden en aan de media.

Terug naar top


Ander watererfgoednieuws

Open Monumentendag op 12 september 2010: een hoogdag voor het Vlaamse watererfgoed !


Op zondag 12 september 2010 gaat voor de 22ste keer de Vlaamse Open Monumentendag door. Het thema is de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht. Open monumentendag Vlaanderen selecteerde voor Getijden een aantal nautische attracties, die hieronder zijn beschreven in de Watererfgoedkalender. In het Erfgoedhuis Den Wolsack in Antwerpen en elders en bij liesbeth.demaeyer@openmonumenten.be kan ook de uitvoerige programmakrant worden bekomen, een bewaarexemplaar waar nog heel veel andere wateregebonden erfgoed in beschreven staat.
De Stad Antwerpen liet speciaal weten dat de Open Monumentendag er zelfs volledig in het teken van het water zal staan. Je wordt ondergedompeld in onder meer de geschiedenis van de Schelde, de ruien en vlieten, de haven en de watervoorziening en rondgeleid langs het vele watererfgoed dat de stad rijk is. Meer informatie en de erg fraaie lokale programmabrochure zijn verkrijgbaar via
monumentenzorg@stad.antwerpen.be of 03/338 22 70.

Terug naar top


Reacties gevraagd op Vlaamse Conceptnota Onroerend Erfgoed
Op 23 juli 2010 stelde Vlaams minister Geert Bourgeois in de Vlaamse Regering de eerste ideeën voor het decreet onroerend erfgoed in een conceptnota voor. De ideeën in deze conceptnota geven een richting aan en maken duidelijk hoe Vlaanderen in de 21ste eeuw onze landschappen, monumenten en archeologische vindplaatsen wil behouden. Op de speciale webpagina vind je de volledige conceptnota en ook de mogelijkheid om tot 30 september 2010 je mening in te brengen. Waardevolle nieuwe ideeën en kritische bedenkingen worden zeker besproken en opgenomen in het einddocument, dat de echte basis voor het nieuwe decreet onroerend erfgoed zal vormen.

Terug naar top


Vacature voor voltijds technisch coördinator bij De Steenschuit

In het raam van het project voor de bouw van de replica van het legendarische poolschip de Belgica en de Europese samenwerking met New Medway Steam Packet Company Ltd (UK) en Association Tourville (Fr) binnen het Europese Interreg IVA – Heroes2C programma is vzw De Steenschuit op zoek naar een voltijds technisch coördinator. Als interne verantwoordelijke voor het zoeken naar de meest geschikte leveranciers voor levering van de bouwmaterialen voor het schip, plaatst en volgt hij/zij de bestellingen op binnen openbare aanbestedingsprocedures en werkt hij/zij daarin nauw samen met de verantwoordelijke voor de bouw van het schip en de projectmanager(s). Daarnaast coördineert hij/zij de bouw van onderdelen van schepen Jean-Bart, Medway Queen en New Belgica. Het ideale profiel is dat van een scheepsbouwkundig ingenieur of scheepsbouwkundig architect, of een inkoopverantwoordelijke met coördinerende vaardigheden. Het volledige vacaturebericht staat hier.

Terug naar top


Tentoonstelling over IJslandvisserij in Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke

In het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke loopt nog tot 21 december 2010 de tentoonstelling Gebleven op Iseland over de IJslandvisserij. De tentoonstelling is een goede aanleiding om het state-of-the-art museum te bezoeken, dat vandaag waarschijnlijk het allermooiste scheepvaartmuseum van België is en jong en oud uren plezier garandeert.

Terug naar top


Oproep om stands te bouwen tijdens het Weekend op de Helling in Rupelmonde
Tolerant laat weten dat alle leden van Watererfgoed Vlaanderen welkom zijn om gratis een stand te bouwen tijdens het Weekend op de Helling in Rupelmonde op 11 en 12 september 2010. Wie niet kan zorgen voor bemanning/bevrouwing kan folders e.d. bezorgen die er dan worden verspreid. Contact via info@tolerant.be of Franke Lok, 03 637 50 50 en 0495 38 25 63.

Terug naar top


Verhalen en oude beelden over Petroleum-Zuid gezocht
Voor een boek dat volgend jaar zal verschijnen, is de Stad Antwerpen op zoek naar verhalen, anekdotes en oude foto's van Petroleum-Zuid. In het boek zal de grote en de kleine geschiedenis worden vastgelegd van dit gebied, dat de komende jaren een ingrijpende transformatie zal ondergaan. Contact: Guido Muelenaer, 03 338 23 57, guido.muelenaer@stad.antwerpen.be

Terug naar top


Scherpjacht Esthelle te koop

Het in 1910 gebouwde scherpjacht Esthelle is te koop. Gegevens:
 • scheepswerf: Luke Brothers shipyard, Hamble River, Southampton LOA : 44 ft.
 • nagelnieuwe motor Lister Petter + nieuwe schroef en schroefas
 • Lloyds Register in Royal Yacht Club van Antwerpen
 • casco helemaal gerestaureerd.
Ieder ernstig bod is bespreekbaar. Contact: De Steenschuit vzw, Hoek 76, B-2850 Boom, 03 844 46 48.

Terug naar top


Oproep voor European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2011
Tot 1 oktober 2010 kunnen nominaties worden ingediend voor de cultureel erfgoedprijzen van Europa Nostra (tot zes Grand Prix Awards van ieder 10.000 EUR). Info op www.europanostra.org

Terug naar top


Boelwerfschip Bernisse kwam naar Temse
Watererfgoed Vlaanderen was ruim vertegenwoordigd op Temse in de wolken op 28 en 29 augustus 2010. Dit jaar haalde Op Stoapel de mijnenveger Bernisse (SPA-M927) naar Temse. Dit varend monument werd gebouwd op de Boelwerf en is prachtig gerestaureerd door de Stichting Paradijsvogel uit Rotterdam. Op Stoapel verzorgde ook een info-stand rond de voormalige Boelwerf en een Boelwandeling (gegidst door ex-werknemers) met o.a. een bezoek aan de scheepsmaquettes in AC De Zaat.

Terug naar top


Nieuw boek Zeemonumenten / Monuments of the Sea

Met steun van de Stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen verscheen bij de Antwerpse uitgeverij Artus het boek Zeemonumenten / Monuments of the Sea, een mooi kijk- en leesboek over de schepen die deelnemen aan de Tall Ships Races. Het boek is de eerste publicatie van Willy Ysewijn, persfotograaf en journalist voor het Amerikaanse Associated Press. Het boek is volledig tweetalig Nederlands/Engels en bevat naast algemene informatie over de Tall Ships Races en de klassenindeling van de vloot alfabetisch gerangschikte foto's van belangrijke schepen, met een bondige uitleg. Ook verschillende Belgische schepen komen aan bod. Het boek is een mooi aandenken voor de liefst 650.000 bezoekers van het voorbije Tall Ships-evenement in Antwerpen, en voor wie het miste een aansporing om er volgende keer ook bij te zijn.

Terug naar top


Watererfgoednieuws in Ruimschoots , Forum-Contact en Nautilus

Een gevuld nieuw nummer van het varend erfgoed-tijdschrift Ruimschoots bevat artikels over de Flandria 20, de Askoy II, de evolutie van het zeevaartonderwijs in België, de Hogere Zeevaartschool, de heropening van het Canal de Roubaix en het Spierekanaal, zeilen op de Nijl, de bruggen in Schoten en de Engelse ketch Irene. Losse nummers en abonnementen bij willemmanteleers@hotmail.com, 03 658 00 06.
In het laatste nummer van Forum Contact , het driemaandelijkse tijdschrift van het Forum voor Erfgoedverenigingen, staat een mooi geïllustreerd en grondig onderbouwd achtergrondartikel van Adriaan Linters over de gesloopte Scheepsdalebrug in Brugge, waarin het gebrek aan een adequaat beschermingsbeleid voor waterwegbruggen wordt aangeklaagd. Informatie bij
kathleen.declercq@forumerfgoedverenigingen.be, 03 212 29 94.
In Nautilus verscheen een interessante bijdrage van Flor Van Otterdyk over de in het begin van de jaren zestig in Japan gebouwde Belgulf-tankers, gebouwd voor de Belgische rederij van de Gulf-groep. Informatie bij
kbz.crmb@pandora.be, 03 233 34 75.

Terug naar top


Herbestemming van historische stadshavens in Nederland
De cultuurhistorische waarde van varend erfgoed in oude stadshavens geeft Nederland als waterland een uniek imago. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig om nieuwe functies te realiseren voor oude stadshavens. Een boekje uitgegeven door BMC Advies Management en de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen wil een handreiking zijn aan gemeenten en provincies. Aan de hand van zeven praktijkvoorbeelden laten de auteurs zien hoe enkele gemeenten hun historische havens hebben herontwikkeld. Daaraan worden enkele aanbevelingen toegevoegd en wordt getoond met behulp van welk instrumentarium en welke organisaties andere gemeenten een historische stadshaven kunnen herontwikkelen. Het boekje biedt ook inspiratie voor Vlaamse stadsbestuurders en kan hier kosteloos worden besteld.

Terug naar top


Watererfgoed kalender september - oktober 2010

Watererfgoed beveelt aan:

 • Antwerpen, 9 september 2010
  Academische zitting "25 jaar Open Scheepvaartdagen" van het Rijn- en Binnenvaartmuseum, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen (op uitnodiging)
 • Rupelmonde, 11-12 september 2010
  Weekend op de helling, opendeur van
  Tolerant
 • Sint-Amands, 11 september 2010
  Viering van de tiende verjaardag van de Vrienden van de Vlaamse Veren. Info bij
  Walter Resseler
 • Aalst, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Binnenschip Esmeralda , Tragel 1, bt3: Het binnenschip Esmeralda (1941) is gebouwd in Baasrode en heeft nog zijn originele mahoniehouten interieur. De eigenaar redde het van de sloop, restaureert het eigenhandig en gunt u een blik op het leven aan boord 'zoals het was'. De Monumentenwachter voor varend erfgoed geeft gidsbeurten.
 • Antwerpen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Kerkschip Sint-Jozef , Noorderlaan 499, Haven 526, 2030 Antwerpen: Tijdens WOII liet Hitler betonnen tankschepen, een soort drijvende bunkers, bouwen om onderzeeërs te bevoorraden. Bij de bevrijding van Antwerpen (1944) werd België eigenaar van zo'n schip, dat voor afwerking in de haven lag. Het was gebouwd op Rotterdamse werven door een Parijse onderneming. Het werd verkocht aan het aartsbisdom Mechelen, dat er een kerkelijk en sociaal centrum voor schippers van maakte. Er zijn nu twee kapellen, een feestzaal, een schipperscafé en museum.
 • Antwerpen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Waterbouwkundig Laboratorium , Berchemlei 115, Borgerhout: Dit laboratorium werd in 1933 opgericht als onderdeel van de Antwerpse Zeediensten en in 1938 begon men met de bouw van een eigen centrum. Doel was inzicht te verwerven in de getijdenwerking van de Schelde. De sobere gebouwen in art deco omvatten twee hallen, kantoren, werkplaatsen en magazijnen. Het labo beschikt over vier proefhallen en over proefinstallaties. Er is ook een sedimentologisch laboratorium.
 • Antwerpen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Het onderzoek van De Kogge , Waterbouwkundig Laboratorium, Berchemlei 115, Borgerhout: Tijdens graafwerken aan het Deurganckdok werden de resten van een middeleeuwse kogge opgegraven. Medewerkers van het VIOE, dat een hoogtechnologische studie uitvoert, demonstreren hoe ze daarbij te werk gaan, met o.m. diverse natuurwetenschappelijke analyses: de ouderdom van het hout, het soort hout, de analyse van planten, pollen en micro-organismen enz.
 • Antwerpen, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Rijn- en Binnenvaartmuseum , Nieuwpoortkade, Bonapartedok: Drie voormalige binnenschepen herbergen dit museum. Dat geeft een beeld van de binnenscheepvaart 'zoals het was', met werktuigen, motoren en scheepsmateriaal, documenten en kaarten.
 • Deinze, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Historische vaartuigen op de Leie , Leiedam/Markt: 'De Goede Verwachting' is een ijzeren tjalk uit Dordrecht (1908) die dienst deed als zeilend vrachtschip. De 'Matteus' is een Duitse riviersleepboot (1920) die bedrijvig was in de havens van de grote rivieren. Aan de kade is het varend monument 'Den Ouden Skobiac' (1899) te zien, een tjalk uit Friesland.
 • Deinze, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Varen op de Leie met Historische Vaartuigen , Leiedam/Markt: tussen Astene Sas en het kerkplein in Deinze worden boottochten ingelegd over de Leie met de twee historische vaartuigen 'De Goede Verwachting' en de 'Matteus'. Aan boord geven we uitleg bij het landschap en over de boten.
 • Dendermonde, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Scheepswerven Baasrode : Op de werf maakt u demonstraties mee van het 'branden' van planken met vuur en water, en krijgt u uitleg over de functie van de Baasroodse botters en het bouwen van houten schepen. Daarbij komen alle natuurelementen aan bod. Hier ligt ook de kiel van een replica van de Baasroodse botter Rosalie. De restauratie van het grote droogdok en de binnentuinen is bezig.
 • Gent, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Door water gebonden met de Gentse Barge , Rigakaai z/n (t.h.v. loods 24): Met het historische vaartuig De Barge varen we van Gent naar Zelzate en Evergem. Terugkeren van op de verschillende locaties kan met de bus.
 • Gent, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Door water gebonden , Rigakaai z/n (t.h.v. loods 24), Gent of PC Sint-Jan-Baptist, Zelzate: Beneluxboten maken de tocht Gent-Zelzate. De gids belicht het erfgoed en het havengebeuren vandaag. Eerste boot in Gent om 8.50u, in Zelzate om 9.10u. Laatste boot in Gent om 16.45u, in Zelzate om 17.05u. Van beide locaties keert u terug naar het vertrek met bus of fiets. Max Mobiel voorziet in gratis fietsen. Folder vanaf 16/8 op 0800 94 808 of erfgoed@oost-vlaanderen.be en op OMD op de vertrekpunten.
 • Houthulst, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  De BOOT , Ieperleedijkstraat 1a, 8650 Merkem: Het ecologische binnenschip De BOOT, een spits uit 1928, ligt op het kanaal Ieper-IJzer en stelt op OMD uitzonderlijk zijn machinekamer open. U kunt een blik werpen op de oude GM-motor, die uit een Amerikaanse tank komt.
 • Koksijde, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Kustvissersvaartuig Martha , Nationaal Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5, Oostduinkerke: Dit beschermde vissersvaartuig (1942) heeft een lang en boeiend leven geleid. Het schip overleefde WOII en bleef in de vaart tot 1962. Na een jarenlang verblijf in de buitenlucht was het in verval. Het werd gerestaureerd en vond een thuishaven in het Visserijmuseum, waar het het belangrijkste museumobject werd.
 • Lier, 12 september 2010 (Open Monumentendag)
  Langs de Lierse vlieten , Spui, Oever z/n / Schuurke, Schapekoppenstraat z/n: De Lierse Koninklijke Bootvissers laten u tijdens een boottocht op de Binnen-Nete kennismaken met het oude waterlopennet. Sporen hiervan zijn nog af te lezen van de kademuren. Aan de oevers liggen tal van historische monumenten. Opgepast: u kunt enkel op de dag zelf reserveren voor een zitje bij de Dienst Toerisme.
 • Lommel, 12 september 2010 (Open Monumentendag) /em>
  Cruisen op een oude waterweg in Lommel ,, Sluizenstraat z/n 3920: Gratis tocht met De Zander over het Kanaal van Beverlo: vertrek aan de kanaalkom op het Kempens Kanaal (Blauwe Kei, Lommel). Met onderweg uitleg over de aanleg van de kanalen, het sluizencomplex, de zandwinning, de vloeiweiden, de nijverheden, een archeologisch site... langs het kanaal.
 • Mechelen, 12 september 2010 (Open Monumentendag) /em>
  De restauratie van het boeierjacht Antigoon ,, Leuvensevaart, Auwegemvaart 56 (t.h.v. Koninklijke Cano Club): Aan boord van de Antigoon belichten we de evolutie van de restauratie. Een boeiend bezoek voor kinderen !
 • Mechelen, 12 september 2010 (Open Monumentendag) /em>
  Historische vaartuigen ,, Leuvensevaart, Auwegemvaart 56 (t.h.v. Koninklijke Cano Club): Aan het mooie clubhuis dat architect Jos Chabot in de jaren 1930 ontwierp voor de Koninklijke Cano Club Mechelen, vlak bij het stadscentrum, liggen historische vaartuigen. Enkele boten zijn toegankelijk.
 • Mechelen, 12 september 2010 (Open Monumentendag) /em>
  Varen op de Leuvensevaart ,, Leuvensevaart, Auwegemvaart 56 (t.h.v. Koninklijke Cano Club): Enkele scheepseigenaars nodigen u uit voor een rondvaart op de Leuvensevaart, een vaste waarde op OMD. Ideaal voor kinderen !
 • Nieuwpoort, 12 september 2010 (Open Monumentendag) /em>
  Endlich ,, Kaaiplein z/n: Dit houten zeilschip (1953) bleef in zijn oude toestand bewaard. Het schip werd gebouwd om op de poolwateren te varen.
 • Puurs, 12 september 2010 (Open Monumentendag) /em>
  Vervoer over water, een verhaal van ontwikkeling en verandering ,, Taverne De Kroon, Ruisbroek-Dorp 34, Ruisbroek: De rivieren Rupel en Vliet waren voor de streek erg belangrijk. We belichten de vroegere industrie en scheepswerven, tonen schaalmodellen van binnenschepen of zogenaamde trekschuiten, en vertellen over het leven aan boord.
 • Turnhout, 12 september 2010 (Open Monumentendag) /em>
  Varen op het Kanaal Dessel-Schoten , Koningin Elisabethlei (t.h.v. brug 2): We varen op het kanaal met De Overmorgen, een klipperaak uit 1911 die diende voor het vervoer van riet. In de jaren werd het schip gerestaureerd door jongeren uit het deeltijds onderwijs.
 • OOok nog elders over heel Vlaanderen, 12 september 2010
  Open Monumentendagi n het teken van de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht
 • Mechelen, 12 september 2010 /em>
  Clubreünie van de Rochester , New York (USA), 19-24 september 2010
  World Canals Conference
 • LLichtervelde, 18 september 2010
  Vlaams-Nederlandse ontmoetingsdag voor industriële archeologie. Thema: behoud in situ en site-musea
 • Seixal (Portugal), 23 - 25 september 2010 /em>
  7th European Maritime Heritage Congress
 • AAntwerpen, 30 september 2010
  Hot cities in the world: Manchester - voordracht door directeur Paul Simpson van VisitManchester bij VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, ingeleid door Eric Van Hooydonk
 • Boom, 7 oktober 2010 (20u00) /em>
  Voordracht 400 jaar Schelde ddoor Prof. Eric Van Hooydonk in Provinciaal Domein De Schorre in Boom, georganiseerd door
  Gidsenvereniging Scheldelanders. Info: monique.vandevreken@skynet.be, 0476 57 53 94
 • Nieuwpoort, 22-24 oktober 2010 br/> 11ste Nieuwpoort International Boatshow, ook met oude vaartuigen tussen Kaaiplein en jachthaven. Info: eric.verdonck@nieuwpoort.be, 058 22 44 20

Terug naar top /font>


Inschrijven

Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top /font>


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be , secr@watererfgoed.be