Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 13 - oktober 2010


Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Ander Vlaams watererfgoednieuws
Watererfgoedkalender oktober - november 2010
Inschrijven

Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Trek op 6 november 2010 met Watererfgoed Vlaanderen naar de Klassieke Schepenbeurs in Enkhuizen !
Op zaterdag 6 november 2010 organiseert Watererfgoed Vlaanderen een busreis naar de Klassieke Schepenbeurs in Enkhuizen. Dit is de enige beurs in Europa voor het bouwen, beheren, onderhouden en conserveren van klassieke en traditionele schepen. De beurs is drie dagen lang HET ontmoetingspunt voor de professionele vaart en de pleziervaart, voor vakkundige eigenaren en toegewijde liefhebbers van traditionele vaartuigen en scheepsambachten. Watererfgoed Vlaanderen ontmoet er ook Watererfgoed Nederland. Het wordt een ontspannende en interessante uitstap, met gelegenheid tot netwerken met gelijkgestemden. Opstappen in Gent (7u30), Antwerpen (8u30) en Breda (indien voldoende belangstelling), terugreis om 17u00. Inschrijven via secr@watererfgoed.be. Kostprijs: 38 EUR (inclusief ticket) te storten op bankrekening 733-0554276-48 of IBAN BE11 7330 5542 7648 - BIC KREDBEBB op naam van Watererfgoed Vlaanderen vóór 29 oktober 2010. Meer info bij Pit de Jonge, +32 (0)475 902 524.

Terug naar top


Vacature voor projectmedewerker bij Watererfgoed Vlaanderen
Vanaf 1 januari 2011 wenst Watererfgoed Vlaanderen een omvattende, professionele en aantrekkelijke Vlaamse Watererfgoedgids te realiseren. De doelstelling van dit project is het inventariseren, categoriseren en vooral toeristisch ontsluiten en promoten van al het Vlaamse watererfgoed. De Vlaamse Watererfgoedgids dient het ultieme referentiepunt te worden voor alles en iedereen die in Vlaanderen met de toeristische promotie en ontsluiting van het watererfgoed te maken heeft. Met het oog op dit project zoekt Watererfgoed Vlaanderen een projectmedewerker (m/v) die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke en administratieve uitvoering van het project. Het gewenste profiel is dat van een licentiaat of master in een relevante richting (bijv. geschiedenis, toerisme, communicatie, …) met kennis van en ervaring in projectwerking rond minstens één van volgende thema’s: erfgoed, cultuurhistorie, communicatie, toerisme, specifieke ervaring of affiniteit met water, scheepvaart of havens, uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, en een vlotte, creatieve schrijfstijl met perfecte beheersing van de Nederlandse taal. Ga naar de website voor het volledige vacaturebericht.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen vraagt volle aandacht voor varend erfgoed in nieuw Vlaams erfgoeddecreet
Watererfgoed Vlaanderen heeft vijf fundamentele opmerkingen bij de Conceptnota Onroerend Erfgoeddecreet van de Vlaamse Overheid van 22 juli 2010, waarin de krijtlijnen worden getrokken van een nieuw decreet over het beheer van onroerend erfgoed. Het nieuwe decreet zal o.m. de beleidsintentie van de Vlaamse Regering concretiseren om een einde te stellen aan de versnippering binnen het beleidsdomein onroerend erfgoed.
Watererfgoed Vlaanderen stelt vast dat de belangrijke sector van het varend erfgoed niet in de conceptnota wordt behandeld en dat het aangekondigde nieuwe decreet blijkbaar niets over varend erfgoed zal bepalen.
Om vijf redenen is dit een verkeerde keuze:
 1. Het onroerend watererfgoedbeleid (haven- en waterwegenerfgoed) moet worden gecoördineerd met het beleid rond historische schepen;
 2. De opsplitsing tussen onroerend en roerend erfgoed is m.b.t. varend erfgoed artificieel en onlogisch;
 3. De uitsluiting van varend erfgoedactoren van subsidiëringsmogelijkheden is onaanvaardbaar en discriminatoir;
 4. Varend erfgoed wordt ten onrechte uitgesloten van de Vlaamse ondersteuning van educatie en publiekswerking;
 5. Bij de geplande herinrichting van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen is de Afdeling Varend Erfgoed uit het oog verloren.
In een uitvoerig advies aan de Vlaamse Overheid vraagt Watererfgoed Vlaanderen dat het nieuwe decreetgevende initiatief:
 1. instrumenten creëert om het beleid en het beheer rond het natte en het droge watererfgoed te coördineren;
 2. vermijdt dat varend erfgoed anders wordt behandeld naargelang het toevallige zakenrechtelijke onderscheid tussen roerende en onroerende goederen;
 3. een uitdrukkelijke basis creëert voor de structurele subsidiëring van varend erfgoedverenigingen, door toevoeging van bepalingen aan het Decreet Varend Erfgoed en dit op geheel dezelfde voet als de onroerend erfgoedverenigingen;
 4. het varend erfgoed in alle opzichten op gelijke voet behandelt met het onroerend erfgoed, onder meer wat betreft educatie, publiekswerking en ondersteuning van PPS-projecten;
 5. het goede functioneren waarborgt van de Afdeling Varend Erfgoed van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en de vlotte en spoedige implementatie van het Decreet Varend Erfgoed niet hindert.
Watererfgoed Vlaanderen staat ter beschikking van de Vlaamse Overheid om over vorenstaande bekommernissen overleg te voeren en bij te dragen tot concrete oplossingen. De conceptnota en het advies van Watererfgoed Vlaanderen staan op de
documentenpagina van de website.

Terug naar top


Oosterweelbeslissing kans om Antwerps watererfgoed te valoriseren
In een persbericht vraagt Watererfgoed Vlaanderen dat de herontwikkeling van de oude havendokken (het 'Eilandje' in brede zin) van Antwerpen wordt herbekeken nu de Vlaamse Regering en de Stad Antwerpen hebben beslist om de mooie, maar hinderveroorzakende Lange Wapper niet over het Eilandje te leggen. Deze beslissing maakt een kwalitatieve herontwikkeling van het oude havengebied mogelijk.
In deze herontwikkeling tot nieuw woon-, werk- en recreatiegebied moet de valorisatie van het haven- en scheepvaarterfgoed nu centraal staan.
Het oude dokkengebied heeft schitterende troeven:
 • het is zichtbaar getuige van de historische ontwikkeling van de Antwerpse wereldhaven;
 • het bevat unieke erfgoedrelicten die deels van wereldbelang zijn (droogdokkensite, sluisgebouwen, bruggen, kranen, Pomphuis etc.);
 • de dokken en andere infrastructuur zijn intact en kunnen herbestemd worden voor kleinschalige, erfgoedgerichte scheepvaart- en havenfuncties;
 • het gebied kan de stad, via de historische site Bonapartedok-Willemdok-Rijnkaai-MAS verbinden met de actieve haven, zodat deze laatste ruimtelijk en meteen psychologisch terug dichter bij de stad komt;
 • het dokkengebied biedt ruim plaats voor een nieuw internationaal georiënteerd scheepvaartmuseum en bezoekerscentrum in aanvulling op het MAS;
 • het gebied biedt ook plaats voor een actieve erfgoedscheepswerf, waaraan in Antwerpen een nood bestaat.

Terug naar top


Subsidie voor deelname klassieke schepen aan Nieuwpoort International Boatshow


Naast talrijke andere Vlaamse waterevenementen steunt Watererfgoed Vlaanderen ook de eerste Nieuwpoort International Boatshow op 22, 23 en 24 oktober 2010 (met op het programma o.m. een botenbeurs, een oesterfestival en duikinitiatie). Het bestuur van deze historische havenstad wil in de nabije toekomst verschillende nieuwe watererfgoedinitiatieven nemen. Om klassieke schepen naar Nieuwpoort te halen, verlenen de organisatoren van de Boatshow voor een viertal deelnemende klassieke vaartuigen een tegemoetkoming. Deze bestaat in een forfaitaire kostenvergoeding van 250 EUR, een vrijstelling van alle haven- en liggelden gedurende het verblijf in Nieuwpoort, een lunchpakket en een avondmaal. De concrete afspraken rond het bezoek worden rechtstreeks gemaakt tussen de organisatoren en de eigenaar, beheerder of schipper van het schip. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stijn Dierinck van Verrassend Maritiem Nieuwpoort / VVW Nieuwpoort, 0495 248 922 of stijn@vvwnieuwpoort.be.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen steunt campagne voor Europees jaar van het industrieel en technisch erfgoed
Watererfgoed Vlaanderen heeft formeel steun betuigd voor de organisatie van een Europees jaar van het industrieel en technisch erfgoed. De campagne gaat uit van E-FAITH  the European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage . Om de campagne mee te ondersteunen, contacteer secretariat@e-faith.org, fax 056 25 51 73.

Terug naar top


Paul Verbraeken verhaalt over mislukte Belgische Scheldeblokkade in WO I

Paul Verbraeken, maritiem redacteur van Gazet van Antwerpen, publiceerde een origineel en stevig gedocumenteerd achtergrondartikel over de mislukte Belgische Scheldeblokkade bij het begin van WO I. Om te verhinderen dat Duitsland Antwerpen als uitvalsbasis voor de Kriegsflotte zou gebruiken, bracht het Belgisch leger in de Beneden-Zeeschelde, ter hoogte van Krankeloon, het in de haven verblijvende Duitse passagiersschip Gneisenau tot zinken. Tijdens de bezetting ging de Duitse overheid over tot berging van het schip. Tot vandaag zijn in de Schelde de heipalen zichtbaar die bij de bergingsoperatie werden gebruikt. Rond deze vergeten episode in de geschiedenis van de haven, de Schelde en de oorlog hangen nog heel wat vraagtekens. Het artikel kan hier worden nagelezen op de website en ieder die meer informatie heeft over het verhaal wordt uitgenodigd om ze door te geven via secr@watererfgoed.be.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen op volle toeren tijdens voorbije Open Monumentendag
Tijdens de voorbije Open Monumentendag, die op 12 september 2010 tienduizenden bezoekers lokte naar watererfgoedsites in heel Vlaanderen, heeft het bestuur van Watererfgoed Vlaanderen zich sterk gemanifesteerd. Provinciaal gedeputeerde Jozef Dauwe, Dendermonds burgemeester Piet Buyse, museumvoorzitter en Watererfgoed Vlaanderen-bestuurder Jan Annemans en Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk verwelkomden in de Scheepswerven Baasrode Minister Geert Bourgeois, die een uitvoerige rondleiding kreeg en deze duidelijk erg smaakte. Voorts was het bestuur van Watererfgoed Vlaanderen o.m. actief in het Zuiderpershuis te Antwerpen, waar een speciale tentoonstelling over de erfgoedbetekenis van de site doorging, en aan de Koninklijke Cano Club Mechelen, waar de Vlaamse Vereniging voor het Behoud van Historische Vaartuigen o.m. rondvaarten en demonstraties organiseerde (foto). Watererfgoed Vlaanderen kreeg ook uitvoerige aandacht in de weekendeditie van De Morgen van 11 september 2010, na te lezen bij de mediaberichten op de website.

Terug naar top


Filmpje over Doelse Kogge en Antwerps havenerfgoed op Antwerpse Televisie
Op 5 september zond de Antwerpse Televisie in het programma antwerpen@work een filmpje uit over scheepvaart en havenerfgoed, met daarin vooral aandacht voor de Doelse Kogge en interviews met projectleider Tom Lenaerts en Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk. Het programma kan via deze link worden bekeken.

Terug naar top


Voordrachten over watererfgoed in Antwerpen, Boom en Burcht
Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk belichtte het belang en het potentieel van het Antwerpse watererfgoed tijdens een lunch met een honderdtal leden van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius in Burcht op 27 september 2010 en een avondsessie over city marketing in Antwerpen en Manchester bij Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland op 30 september 2010. Op 7 oktober 2010 sprak de voorzitter over watererfgoed en de geschiedenis van het Scheldestatuut bij de Gidsenvereniging De Scheldelanders in het cultureel centrum De Schorre te Boom.

Terug naar top


Ander watererfgoednieuws

Studiedag over Erfgoed en Sociale Tewerkstelling op 13 december in Boom
Op initiatief van The New Belgica wordt op 13 december 2010 in De Schorre te Boom een interessante studiedag over Erfgoed en Sociale Tewerkstelling georganiseerd. De sprekers behandelen o.m. trends in erfgoed, trends in sociale tewerkstelling, de toepasselijke tewerkstellingsmaatregelen, sociale tewerkstelling in de watererfgoedsector in en buiten Vlaanderen en de projecten Medway Queen, Jean Bart en De Steenschuit. Voorts zijn er workshops. Meer informatie bij Eddy Stuer, tel. 0476 86 12 00.

Terug naar top


Wie is geïnteresseerd in een vaste ligplaats voor klassieke schepen in Rupelmonde ?
Tolerant wil langs deze weg polsen naar belangstelling voor vaste ligplaatsen voor klassieke schepen aan de Schelde in Rupelmonde. Daar komen volgende zomer nieuwe steigers, die het voordeel bieden van de staande mastenroute naar Antwerpen, de Scheldedelta en zee. Nadeel voor kleine schepen is de golfslag van de passerende binnenvaart. Contact via info@tolerant.be.

Terug naar top


Watertanden in Oost-Vlaanderen
Dit najaar organiseren de drie Oost-Vlaamse volkshogescholen culturele vormingsactiviteiten over het thema water. Er is o.m. aandacht voor de historische barge tussen Gent en Brugge, de haven van Gent, de Boelwerf, de CNR-werf te Rupelmonde en het dorp Doel. Het volledige programma vind je op de websites van Vormingplus Gent-Eeklo en Vormingplus Waas-en-Dender en is ook verwerkt in de Vlaamse watererfgoedkalender.

Terug naar top


Fietswegwijs in de haven van Antwerpen
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen realiseerde een fraaie fietskaart voor het machtige havengebied, dat in oppervlakte wellicht het grootste ter wereld is. De jongste jaren werd trouwens fors geïnvesteerd in fietspaden door de haven. De kaart besteedt gepaste aandacht aan de ontwikkelingsgeschiedenis van de haven en van haar markantste infrastructuren en aan het havenerfgoed. De kaart is verkrijgbaar via info@haven.antwerpen.be en tel. 03 205 20 11.

Terug naar top


Gedetailleerde erfgoedroute door de haven van Antwerpen
De Academie voor Streekgebonden Gastronomie realiseerde een erfgoedroute door de haven van Antwerpen. Het document draagt de titel De Postiljon. Verborgen onder het zand. Erfgoedroute met GPS ? en is van de hand van Dirk Brentjens van het Havencentrum Lillo. Het kan worden gedownload op de site van Watererfgoed Vlaanderen.

Terug naar top


Paper over archeologie in de haven door Helga Leurquain
In het raam van de postacademische vorming Havenbeheer van de Universiteit Gent schreef Helga Leurquain een interessante paper over archeologie in de haven. Hij behandelt het archeologisch onderzoek bij de uitbreiding van de Gentse haven in Rieme-Noord in de gemeente Evergem en bij de aanleg van het Verrebroekdok en het Deurganckdok in de haven van Antwerpen (Waaslandhaven). De paper kan worden gedownload van de documentenpagina van de website van Watererfgoed Vlaanderen.

Terug naar top


Aarschotse ’s Hertogenmolens laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs

Met de Vlaamse Monumentenprijs bekroont de Vlaamse overheid jaarlijks een persoon, een privé- of openbare instelling voor een recente verwezenlijking op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie. Op voorstel van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen kiest de Vlaamse regering in elke provincie een laureaat die een bedrag van 2.500 euro wint. In Vlaams-Brabant is voor 2010 de restauratie, vernieuwbouw en herbestemming van het molencomplex ’s Hertogenmolens tot horeca-uitbating als laureaat verkozen. Het project getuigt van een hedendaagse omgang met het onroerend erfgoed. De maalderij werd gerestaureerd met behoud van de oorspronkelijke verschijningsvorm. Ook het ophaalmechanisme in de centrale sluis bleef behouden. Het ingestorte deel werd vervangen door een nieuwbouw in weervast staal, als verwijzing naar de ijzerhoudende zandsteen. Verder werd aan het geheel een massief betonnen nieuwbouwvolume toegevoegd. Een deel van de nog aanwezige industrieel-archeologische bestanddelen werd aan musea toevertrouwd. De restauratie en herinrichting van de industrieel-archeologische site draagt bij tot de stadsvernieuwing van Aarschot.

Terug naar top


Gedenksteen ontdekt in kaaimuur Antwerps Willemdok
In een kaaimuur van het Antwerpse Willemdok is een gedenksteen uit 1878 ontdekt. De steen bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het dok, ter hoogte van de hoek van de Godefriduskaai en de Oostendekaai. De inscriptie maakt duidelijk dat het de laatste steen is die op 1 februari 1878 door het stadsbestuur werd gelegd bij werken voor de verbreding van de kaaimuren.

Terug naar top


Historische verbinding tussen Schelde en Leie wordt heropend in Gent
In Gent zijn de werken gestart voor de aanleg van de Scaldissluis. Deze sluis verbindt de Nederschelde met de Leie ter hoogte van de middeleeuwse portus van Gent. Het project is in handen van Waterwegen en Zeekanaal en kadert in de heropening van de historische Gentse binnenwateren, waarvan ook de aansluitende heropening van de Reep deel uitmaakt. Door deze maatregelen zal het centrum van Gent nog beter worden ontsloten voor waterrecreatie en bezoek van varend erfgoed.

Terug naar top


Nieuw boek Door de mazen van het net door Joris Surmont

Bij uitgeverij Boekscout verscheen het boek Door de mazen van het net van Joris Surmont. Het handelt over visserij in voor- en tegenspoed, over hard labeur, turbulente kabeljauwoorlogen en visserijtechnieken. De auteur beleefde het allemaal zelf aan boord van kotters en IJslandtrawlers en maakte later een carrière bij de Belgische Zeemacht. Het verhaal is sterk gedocumenteerd, interessant geïllustreerd, gevarieerd en levendig, en voor een lekenpubliek erg verhelderend. Joris Surmont houdt over de visserij op IJsland ook boeiende voordrachten met een filmvoorstelling. Zie de website www.ijslandvaart.net  of contacteer de auteur rechtstreeks via j.surmont@skynet.be.

Terug naar top


Brochure over renovatie 150 jaar oude Antwerpse Kattendijksluis
Met de medewerking van ing. Albert Himler en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen realiseerde de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel onder de titel Kattendijksluis in ere hersteld een fraaie brochure over de renovatie van deze Antwerpse havensluis, die in oktober 1860 werd ingehuldigd door Koning Leopold I, aanvankelijk ook diende voor de versassing van zeegaande schepen, en in in 1998 buiten gebruik werd gesteld. Door de renovatie krijgt de pleziervaart een aparte toegang tot de haven en wordt de oude dokkenwijk het Eilandje verder opgewaardeerd. De brochure bevat heel wat interessant historisch tekst- en beeldmateriaal. Informatie over de brochure via tel. 03 203 00 30.

Terug naar top


Nederlands rapport over belemmerende regelgeving mobiel erfgoed
JanPieter Janse vestigde onze aandacht op het interessante Nederlandse Rapport belemmerende regelgeving mobiel erfgoed , dat nu kan worden gedownload op de documentenpagina van Watererfgoed Vlaanderen. Het bevat o.m. een inventarisatie van knelpunten voor het beheer van historische schepen onder Nederlands recht. Het biedt inspiratie voor de aanpak van analoge problemen in de Belgische en Vlaamse wetgeving.

Terug naar top


Nederlandse nota over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed

Nog in Nederland verscheen de nota Eigen haard is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed , geschreven door Tom Bade en Gerben Smid. Aan de hand van concrete voorbeelden en hard cijfermateriaal toont de nota aan dat investeringen in erfgoed een positief economisch rendement opleveren, en dat eigenwijze bestuurders en andere dwarsliggers die opkomen voor het behoud van het erfgoed later dikwijls gelijk krijgen, ook vanuit economisch perspectief. Eén van de vele onderzochte case studies is het beleid voor het terugbrengen van water in de binnenstad van Leiden. Ook Vlaamse watererfgoedijveraars vinden in het boekje sterke argumenten om hun acties kracht bij te zetten. Het is uitgegeven bij Triple E Productions in Arnhem.

Terug naar top


SIWE-magazine staat vol watererfgoed
Het najaarnummer van het magazine van het Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE) staat boordevol watererfgoedartikelen. Zo bevat het een verslag van een studiedag op 7 mei 2010 over het industrieel en wetenschappelijk erfgoed in het Waasland, met o.m. aandacht voor de Doelse koggen, de Boelwerf te Temse en de Waaslandhaven. Verder zijn er een bijdrage van Walter Resseler over de veerboot Simon Stevin, de uitgeschreven presentatie van Patrick Viaene over het Gentse havenerfgoed, gehouden tijdens de Watererfgoed Vlaanderen-studiedag te Gent op 4 mei 2010, en een achtergrondartikel over het Zuiderpershuis te Antwerpen. N.a.v. Open Monumentendag publiceerde SIWE ook een interessante brochure over het Zuiderpershuis. De publicaties zijn te verkrijgen via info@siwe.be, tel. en fax 016 58 43 42.

Terug naar top


Nieuwe nummers van Ruimschoots en Boot magazine

In het laatste nummer van het leidende watererfgoedtijdschrift Ruimschoots staan artikels over de Oostende-Doverlijn, de bruggen over het Albertkanaal, Temse in de wolken, Sail Antwerpen en het archeologisch onderzoek onder de Antwerpse Scheldekaaien. Info bij Willem Manteleers.
Het laatste nummer van het Vlaamse watersporttijdschrift
Boot magazine bevat o.m. reportages over toervaren, langs ‘la Lys Sauvage’ en kleinzeilerij met klassieke look in het nostalgische kader van de Maas.

Terug naar top


Watererfgoedkalender oktober - november 2010

Watererfgoed beveelt aan:
 • Baasrode, 12 oktober 2010
  Ten huize van het Scheepvaartmuseum (13u00-17u30) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • New York, 12 oktober 2010
  One foot in America , voordracht door Erwin Joos over de Antwerpse havenschilder Eugeen Van Mieghem (1875-1930) en de Joodse emigranten van de Red Star Line in de Edmond J. Safra Synagogue, 11 East 63rd Street, New York City, om 20u00
 • Gent, 16 oktober 2010
  Bezoek De haven van Gent, een venster op de wereld (Groentenmarkt, 13u30-17u30) (
  Vormingplus Gent-Eeklo, tel. 09 224 22 65)
 • Lokeren, 16 oktober 2010
  Historische waterwandeling (14u00-16u30) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Brakel, 22 oktober 2010
  Op zoek naar water: bezoek aan waterreservoir en watertoren van Elst (15u00-17u00)
  (Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender)
 • Rupelmonde, 22 oktober 2010
  Ten huize van de molenaar (10u00-12u30) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Nieuwpoort, 22-24 oktober 2010
  1ste Nieuwpoort International Boatshow, ook met oude vaartuigen tussen Kaaiplein en jachthaven. Info:
  eric.verdonck@nieuwpoort.be, 058 22 44 20
 • Mariekerke, 23 oktober 2010
  Ten huize van de veerman en bezoek aan de Mariekerkse haringrokerij (14u00-16u30) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Tervuren, 23 oktober 2010
  Congo in het Afrikamuseum. Langsheen de Congostroom (Afrikamuseum, 14u00-15u30) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Oostende, 23 oktober 2010
  Moord aan boord ! - moorddiner aan boord van het
  zeilschip Mercator om 19u00
 • Oostende, 24 oktober 2010
  Moord aan boord ! - Halloweenbrunch aan boord van het
  zeilschip Mercator om 12u00
 • Lokeren, 26 oktober 2010
  De Durme, waardevolle levensader (20u00-22u30) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Dendermonde, 4 dinsdagen van 9 tot 30 november 2010
  De zeevolkeren uit de bronstijd (14u00-16u00) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Temse, 14 november 2010
  De Boelwerf: getuigenissen van een gezonken scheepswerf (AC De Zaat, Frans Boelplein 1, 13u50-17u00) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Rupelmonde, 20 november 2010
  Eb en vloed: Rupelmonde te land en te water. Bezoek aan de CNR-werf met boottocht en polderwandeling (CNR-loods, Scheepsbouwersstraat, 10u00-16u30) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)
 • Doel, 28 november 2010
  Het dorp Doel: kroniek van een aangekondigde dood ? (Jongensschool De Doolen, 13u50-16u30) (
  Vormingplus Waas-en-Dender)

Terug naar top


Inschrijven

Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 70 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be