Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 1 - 9 mei 2009

Vlaanderen: trossen los !

Studiedag over Antwerps watererfgoed op 25 mei 2009

Onder een nieuwe vlag

De nieuwe voorzitter

Nieuwe leden

Beleidsbrief Vlaamse verkiezingen 2009

Watererfgoedkalender mei 2009

Inschrijven


Watererfgoed Vlaanderen: trossen los !

 

Watererfgoed Vlaanderen is de nieuwe koepelvereniging voor het nat en droog erfgoed in, aan en langs het water. Dit erfgoed is in Vlaanderen ongemeen rijk. Vlaanderen is opgerezen uit het water, heeft door de eeuwen van het water geleefd en is vandaag een toonaangevend water-, scheepvaart- en havenland.

Niet verwonderlijk zijn het watergebonden cultuurhistorische patrimonium en de watertradities van Vlaanderen zeer gevarieerd en van internationaal belang. De Mercator, de Doelse Kogge, de Belgica, het Museum aan de Stroom, Red Star Line, de Scheepswerven Baasrode, het Visserijmuseum Oostduinkerke, de Antwerpse Scheldekaaien, de Scheldeforten, de Gentse Graslei, de Brugse reien, Damme, Fort Napoleon, 's Hertogenmolens in Aarschot, Eugeen Van Mieghem, Willem Elsschot, Jacques Brel...: het is maar een greep uit de schatkamer die Watererfgoed Vlaanderen wil tonen aan het brede publiek, inbegrepen oude en jonge landrotten die het water nog moeten leren kennen.

Maar Watererfgoed Vlaanderen wil zijn schatkamer ook verdedigen bij beleidsmakers op alle niveau's. Het zal bij regeringen en overheden krachtig opkomen voor de goede bewaring, de restauratie, de opwaardering en de toeristische en recreatieve ontsluiting van het watererfgoed. Daarbij zal het een constructieve, kritische en altijd onafhankelijke koers varen.

Watererfgoed Vlaanderen is de unieke spreekbuis van publieke en private eigenaars en beheerders van historische schepen, watermonumenten en industrieel-archeologische sites, maar even goed van scheepvaart- en havenmusea, scheepwerven en andere commerciŽle dienstverleners, horeca-exploitanten aan of op het water, water-geÔnspireerde kunstenaars en wetenschappelijke onderzoekers en, niet te vergeten, de talloze gepassioneerde liefhebbers van het watererfgoed.

De missie van Watererfgoed Vlaanderen is het stimuleren van een brede bewustwording en een intense beleving rond watererfgoed en rond alles wat met water, scheepvaart en havens te maken heeft. De alomvattende vertegenwoordiging van immaterieel, onroerend ťn roerend watererfgoed en van het nat zowel als het droog watererfgoed is waarschijnlijk uniek in Europa en de wereld. Watererfgoed Vlaanderen verricht hier pionierswerk.

Ik gooi met mijn team de trossen los voor een expeditie waarvan het succes op voorhand verzekerd is.

Eric Van Hooydonk
Voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen


Studiedag over Antwerps watererfgoed op 25 mei 2009

Op 25 mei 2009 organiseren Watererfgoed Vlaanderen en SIWE een studiedag over het Antwerpse watererfgoed. De studiedag brengt de sterkten en zwakten van het Antwerpse scheepvaart- en havenerfgoedbeleid in kaart. Ook wordt het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009 ondertekend, waarin de betrokken verenigingen een aantal beleidsaanbevelingen richten aan het stadsbestuur en het Havenbedrijf. Het evenement wordt ondersteund door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en door de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Klik hier voor het programma.


Onder een nieuwe vlag

 

Watererfgoed Vlaanderen is de nieuwe naam van de enkele maanden geleden opgerichte vzw Watergebonden Erfgoed. De nieuwe naam drukt krachtiger de Vlaamse koepelfunctie uit. Watererfgoed Vlaanderen staat los van de projectvereniging Erfgoed Vlaanderen, maar hoopt er wel mee samen te werken.

Het nieuwe logo symboliseert de koepelfunctie van Watererfgoed Vlaanderen. Water en aarde, nat en droog, golven en gebouwen komen zowel in de kleurencombinatie als in het icoontje tot uiting. Het icoontje verwijst bovendien naar de Blue Peter, de internationale seinvlag die betekent dat het schip gaat vertrekken en iedereen aan boord moet gaan. Het logo is ontworpen door Gramma.

Ten slotte heeft Watererfgoed Vlaanderen een nieuwe website. Op watererfgoed.be zal o.m. een originele en volledige Vlaamse Watererfgoedgids worden uitgebouwd, die het ultieme referentiepunt moet worden.


De nieuwe voorzitter

 

Watererfgoed Vlaanderen heeft Professor Eric Van Hooydonk van de Universiteit Antwerpen verkozen als nieuwe voorzitter. Eric komt al jaren op voor het Vlaamse scheepvaart- en havenerfgoed. Hij heeft de ontwikkeling van het zachte waarden van havens mee op de Europese agenda gezet en is een erkend deskundige inzake de relatie tussen havens en steden. Hij is hoogleraar zee- en binnenvaartrecht en advocaat. In opdracht van de Belgische regering leidt hij de Koninklijke Commissie voor de herziening van het zeerecht. Oud-voorzitter Dirk Ramakers, die een van de stuwende krachten achter de oprichting van de koepel was, blijft als ondervoorzitter een vooraanstaande rol spelen.


Nieuwe leden

Watererfgoed Vlaanderen verwelkomt de vzw Zeilschip Mercator als nieuw lid.


Beleidsbrief Vlaamse verkiezingen 2009

Watererfgoed Vlaanderen waardeert sterk de inspanningen die de huidige Vlaamse Regering voor het watererfgoed heeft geleverd. Met het oog op de Vlaamse verkiezingen van juni 2009 heeft de koepel een Beleidsbrief opgesteld, waarin wordt aangedrongen op een nog sterker watererfgoedbeleid. De vijftien beleidsprioriteiten van Watererfgoed Vlaanderen omvatten o.m.:

 • de uitbouw van de historische site Scheepswerven Baasrode als voorbeeld voor de valorisering van het Vlaamse watererfgoed
 • de uitbouw van een volwaardig haven- en scheepvaartmuseum in, bij en in aanvulling op het Museum aan de Stroom in Antwerpen, waarbij de traditie van Antwerpen als iconische wereldhavenstad wordt uitgespeeld
 • de uitbouw van een watererfgoedsite met actieve museumhaven aan de Oostendse Oosteroever
 • het nemen van dringende beslissingen voor de redding van bedreigde topstukken als de Mercator en de Doelse Kogge
 • het aandringen bij de federale overheid op de invoering van duidelijke, realistische en soepele veiligheidsnormen voor historische schepen.

Watererfgoedkalender mei 2009

Watererfgoed Vlaanderen organiseert:

 • Antwerpen, 11 mei 2009
  Overleg met erfgoed-, haven-en scheepvaartverenigingen over het Antwerps Watererfgoedmanifest 2009
 • Antwerpen, 25 mei 2009
  Studiedag Watererfgoed in Antwerpen: ambities, dromen, visies en plannen

Watererfgoed Vlaanderen draagt actief bij tot:

Watererfgoed Vlaanderen beveelt aan:

 • Baasrode, vanaf 3 april 2009
  Retrospectieve kunstschilder Regnier de Herde in het Scheepvaartmuseum van Baasrode. Opening op 3 april 2009 om 19u00
 • Lillo, vanaf 8 april 2009
  Tentoonstelling Kunstwerken en voorwerpen uit eigen bezit in het Poldermuseum te Lillo. Opening op 8 april 2009 om 15u00

Voor de volledige Vlaamse Watererfgoedkalender, klik hier. Om evenementen te melden, klik hier.


Inschrijven en uitschrijven

Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciŽle dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be
Voorzitter: Prof. Eric Van Hooydonk, eric.vanhooydonk@ua.ac.be, +32 3 238 67 14