Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - extra nummer - mei 2011


Grootscheepse actie voor redding middeleeuws scheepvaartkanaal De Lieve !
Inschrijven

Cruciale studiedag in Gent op 21 mei 2011 


Een groepering van Oost- en West-Vlaamse erfgoed -en heemkundeverenigingen organiseert met de steun van Watererfgoed Vlaanderen een belangrijke studie- en bezoekdag over de toekomst van het unieke middeleeuwse scheepvaartkanaal De Lieve. Dit kanaal werd in de dertiende eeuw (!) gebouwd door de Stad Gent, als nieuwe verbinding van de Gentse haven met Damme, het Zwin en de zee. De Lieve kreeg een havendok in Gent (de Lievekom), diverse rabotten (keersluizen) en een aftakking naar Eeklo. In de negentiende eeuw ging een deel van de Lieve op in het Schipdonkkanaal, dat in de toekomst mogelijk wordt omgevormd tot containerkanaal. In diverse vormen is de loop van De Lieve bewaard gebleven, maar belangrijke onderdelen zijn acuut bedreigd. Tijdens de studiedag worden het verleden en de hedendaagse toestand van De Lieve belicht, en wordt gepleit voor de bescherming en valorisatie van dit absolute topstuk van de Vlaamse historische waterwegeninfrastructuur. De dag beoogt de redding van De Lieve op diverse niveau's op de politieke agenda te plaatsen. Hij is voor de toekomst van De Lieve dan ook van cruciaal belang.

Terug naar top


Een gevarieerd programma met deskundigen en beleidsmakersTijdens de studiedag komen deskundigen, watererfgoedactoren en Vlaamse en lokale beleidsverantwoordelijken aan het woord. Het programma is als volgt:

9u30 Onthaal & koffie
10u00 Inleiding door Dirk Buys
10u10 Achtergrond van de studiedag door Michel Vandenbroeck
10u20 De Lieve van Gent tot Stoktevijver door Jozef Van de Veire
10u40 Het Schipdonkkanaal door Paul Van de Woestyne
11u00 De Lieve in Moerkerke en Damme door Caroline Terryn
11u20 Pauze
11u40 De Lieve en het Vlaamse watererfgoed door Eric Van Hooydonk
12u00 Debat met Schepen Tom Balthazar (Gent), Schepen Joachim Coens (Damme), Schepen Nick Mouton (Lovendegem), Karlijn Deene van het kabinet van Minister Geert Bourgeois en Eric Van Hooydonk
13u00 Slottoespraak door Christophe Peeters, Voorzitter van het Havenbedrijf Gent en broodjeslunch
Namiddag: fiets- en wandelzoektocht (start: Heemkundig Museum Vroonstalle, afstand 7,5 km) of geleid bezoek aan de Lieve in de Wondelgemse Meersen.

Terug naar top


Schepen op de Lieve - van seye tot containerschip ?
Hoe goed het verleden van De Lieve ook gedocumenteerd is, vele vragen blijven onbeantwoord. De toekomst van de vaarweg hangt mee af van de eventuele aanleg in een deel van de oude bedding van een nieuw duwvaartkanaal naar de haven van Zeebrugge. Tijdens de studiedag wordt van gedachten gewisseld over open vragen, kansen en bedreigingen:
  • wat is de huidige bewaartoestand van De Lieve ?
  • hoe zagen de oorspronkelijke Lieveschepen - zoals de seye, de ertveldere en de platte deene - eruit ?
  • kan een replica van een middeleeuwse Lieveschuit worden gebouwd ?
  • kan De Lieve terug bevaarbaar worden ?
  • welke hiaten zijn er in de kennis van het verleden van De Lieve ?
  • hoe kan De Lieve worden gevaloriseerd voor toerisme en recreatie ?
  • wat gebeurt met De Lieve als het Schipdonkkanaal wordt verbreed voor containervaart ?
  • is het Schipdonkkanaalproject met de redding en de valorisatie van De Lieve te verzoenen ?
  • kan De Lieve in haar geheel worden beschermd als ankerplaats of landschap ?

Terug naar top


Ondersteun het Memorandum voor de redding van De Lieve
In overleg met de organisatoren van de studiedag over De Lieve heeft Watererfgoed Vlaanderen een Memorandum voor de redding van De Lieve opgesteld. Het Memorandum wijst op het unieke historische belang van het kanaal en vraagt dringend efficiënte maatregelen voor de redding en de valorisatie van De Lieve. De ontwerptekst staat op onze Standpuntenpagina en kan door alle besturen, organisaties, verenigingen en particulieren online of tijdens de studiedag worden onderschreven. Onderschrijvende organisaties kunnen hun logo laten toevoegen aan de finale versie. Dank voor je steun !

Terug naar top


De Lieve ook thema op Wereldkanalenconferentie 2011
Het belang en de bescherming van De Lieve is aangemeld als één van de onderwerpen die zullen worden belicht tijdens de Wereldkanalenconferentie die van 19 tot 24 september 2011 doorgaat te Groningen (Nederland). Dit congres is een uitstekende gelegenheid om het uitzonderlijke internationale belang van De Lieve uit te dragen en om ervaringen met gelijkaardig erfgoedbeheer in andere landen uit te wisselen. Tijdens de studiedag in Gent op 21 mei zal informatie over de conferentie beschikbaar zijn.

Terug naar top


Nieuwe dossierpagina Bedreigd Watererfgoed
Ter onderbouwing van de campagne voor de redding van De Lieve is onder de rubriek Bedreigd Watererfgoed van de website van Watererfgoed Vlaanderen een dossierpagina gepubliceerd. Daar lees je meer over de huidige toestand, de erfgoedwaarden en de bedreigingen, en vind je afbeeldingen en bronverwijzingen.

Terug naar top


Hoe deelnemen aan de studiedag ?

Rabot van de Lieve te Damme © www.tzwin.be

De deelnameprijs bedraagt een symbolische 7,50 EUR, te storten op BE15 4471 5034 1130 van DF Wondelgem, met vermelding 'Studiedag Lieve, naam en adres'. Deze betaling geldt als inschrijving. De studiedag vindt plaats in School Mariavreugde, Vinkeslagstraat 2, 9032 Wondelgem. De organiserende verenigingen zijn de Heemkundige Historische Kring Vroonstalle (Wondelgem), het Davidsfonds Wondelgem, het Buurtcomité Tupe te Goare en de Wondelgemse Wandelvogels. De dag wordt o.m. ondersteund door de Stad Gent, de Heemkring 't Zwin Rechteroever Damme en Watererfgoed Vlaanderen. Meer info bij nadine.lenssens@telenet.be.

Terug naar top


Inschrijven

Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 80 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be