Nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen - nummer 15 - december 2010


Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen
Ander watererfgoednieuws
Watererfgoedkalender januari 2011
Inschrijven

Watererfgoed Vlaanderen dankt alle leden, medewerkers en partners voor een vruchtbaar watererfgoedjaar 2010 en wenst iedereen in 2011 een behouden vaart !


Nieuws over Watererfgoed Vlaanderen

Watererfgoedgesprek met Vlaams Parlementslid Annick De Ridder
Op de homepage van onze website lees je een watererfgoedgesprek met Annick De Ridder, Antwerpse havenlady en voorzitter van de Commissie Toerisme van het Vlaams Parlement. Zij getuigt over haar fascinatie voor de haven en haar erfgoed, verklapt in welke havencafés ze dikwijls te vinden is en pleit voor de museale exploitatie van de Doelse Kogge.

Terug naar top


Belangrijke studiedagen over nieuw wettelijk statuut varend erfgoed met tijdelijk speciale deelnamevoorwaarden
Onder impuls van Staatssecretaris Etienne Schouppe bereidt de Koninklijke Commissie voor de Herziening van het Zeerecht sinds 2007 een volledige vernieuwing van de Belgische scheepvaartwetgeving voor. Vanaf januari 2011 worden de voorstellen van de herzieningscommissie voorgesteld tijdens een reeks studiedagen in Gent, Antwerpen, Zeebrugge, Brussel en Luik. Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek, dat de oude Zeewet uit 1879 vervangt, zal het statuut van het varend erfgoed sterk verbeteren. Zoals pleziervaartuigen en woonschepen zal ook varend erfgoed voortaan onder de scheepvaartwetgeving vallen, wat interessante perspectieven opent op het vlak van o.m. hypothecaire leningen en aansprakelijkheidsbeperking.

Alle erfgoedorganisaties en booteigenaars worden uitgenodigd om de tijdens de studiedagen van de nieuwe wetteksten kennis te nemen en om erop te reageren tegen december 2011. Dan vindt in Antwerpen een Nationale Scheepvaartrechtconferentie plaats, tijdens welke alle commentaren naar voor kunnen worden gebracht. Daarna zal de Commissie Maritiem Recht, die wordt voorgezeten door Watererfgoed Vlaanderen-voorzitter Eric Van Hooydonk, het wetboek finaliseren voor de Regering en het Parlement. Watererfgoed Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging tot het Behoud van Historische Vaartuigen en het Forum voor Erfgoedverenigingen slaan de handen in elkaar om de Herzieningscommissie een gezamenlijk advies te verlenen.

Tot 11 januari 2011 kan, dankzij sponsoring van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en een aantal leidende haven-, scheepvaart- en rechtorganisaties, 
hier worden ingeschreven aan uitzonderlijke gunstvoorwaarden (slechts 30 EUR per studiedag (60 EUR voor de driedaagse eindconferentie), inclusief lunch, receptie en boek, of 350 EUR voor het hele programma van 11 evenementen inclusief lunches, recepties en boeken). Alle leden van Watererfgoed Vlaanderen en varend erfgoed-beheerders worden opgeroepen om deel te nemen en uitgenodigd om aan het advies van de watererfgoedsector mee te werken.

Voor de varend erfgoedsector zijn vooral de studiedagen over de krachtlijnen van het wetboek (Gent, dinsdag 18 januari 2011), het statuut van het schip (Antwerpen, dinsdag 29 maart 2011) en de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar (Antwerpen, dinsdag 7 juni 2011) erg belangrijk. De meeste studiedagen gaan door in prachtige watererfgoedlocaties zoals Het Pand in Gent, het Zuiderpershuis in Antwerpen en het Zeestation in Zeebrugge. Verder zijn er bijeenkomsten in de Aula van de Gentse Universiteit, het Hof van Cassatie en de Haven van Luik.

Terug naar top


Nautische Markt tijdens Oostende voor Anker warm aanbevolen
Al twaalf jaar creëert Oostende voor Anker (volgend jaar van 26 tot 29 mei 2011) de grootste concentratie van scheepvaarterfgoed en de betrokken behoudsorganisaties. "Als je de ledenlijst van Watererfgoed Vlaanderen ziet, is er duidelijk niet genoeg gebruik gemaakt van Oostende voor Anker als etalage", geeft coördinator Hubert Rubbens toe. "Maar we zijn als evenement wel een van de belangrijkste stimulator van de werking rond ons nautische en maritieme verleden. Het is duidelijk dat de sector nood heeft aan promotie en onderling contact. Oostende voor Anker wil dat platform meer uitstraling geven". Alle watererfgoedorganisaties, booteigenaars, scheepswerven, musea, verzamelaars en toeristische diensten worden uitgenodigd om zich voor te stellen in het Nautische Dorp dat vlak naast de Infotent en de Haddock Lounge wordt opgesteld. Hubert Rubbens: "Iedereen is welkom om hier kosteloos een standje op te trekken. Deelnemers kunnen een zeer geïnteresseerd publiek rechtstreeks aanspreken. Er gaat niets boven een persoonlijk contact". De organisator van Oostende voor Anker is opgetogen dat hij hiervoor met Watererfgoed Vlaanderen kan samenwerken: "We werken vanuit Oostende al jaren aan een grotere bekendheid bij een breed publiek. Oostende voor Anker heeft de haven en het scheepvaartverleden van de Stad aan Zee veel dichter gebracht, zowel bij de Oostendenaren als bij honderdduizenden andere bezoekers”. Informatie op de website en bij Hubert Rubbens.

Terug naar top


Nieuwe leden: Vlaamse Pleziervaartfederatie en Beschermcomité Leie-oevers
Naast enkele particulieren, verwelkomde Watererfgoed Vlaanderen de Vlaamse Pleziervaartfederatie en het Beschermcomité Leie-oevers als nieuwe leden. Hoe meer leden, hoe sterk de achterban en hoe luider onze stem voor het bewaren en valoriseren van het Vlaamse watererfgoed !

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen actief tijdens studiedag over erfgoed en sociale tewerkstelling
Watererfgoed Vlaanderen droeg actief bij tot een seminarie over erfgoed en sociale tewerkstelling in Europees perspectief op 13 december 2010 georganiseerd in Boom door The New Belgica en De Steenschuit. Het seminarie bracht een uitwisseling van Belgische en buitenlandse ervaringen, trends, ontwikkelingen en expertises. Erfgoedwerking is voor sociale tewerkstellingsprojecten een krachtige hefboom. Namens Watererfgoed Vlaanderen schetste bestuurder Pit De Jonge de rijkdom van ons watererfgoed, het belang van de watererfgoedzorgers en een aantal nog onbekende watererfgoedschatten.

Terug naar top


Bereik van en respons op Getijden nemen steeds toe - maak er gebruik van !
Als belangrijkste communicatiekanaal van Watererfgoed Vlaanderen is de maandelijkse en kosteloze nieuwsbrief Getijden een steeds groeiend succes. Hij bereikt ondertussen meer dan 4.000 gespecialiseerde en gemotiveerde lezers uit de erfgoed-, scheepvaart-, haven-, beleids- en mediawereld. De statistieken van de beheersfirma Emailgarage laten zien dat er nauwelijks of geen uitschrijvingen zijn en dat de pagina's en de individuele berichten druk worden aangeklikt. Iedereen kan teksten en nieuws voor Getijden en evenementen voor de Vlaamse Watererfgoedkalender aanleveren via secr@watererfgoed.be. Nieuws van leden krijgt uiteraard voorrang. Getijden is in Vlaanderen een uniek informatie- en promotieinstrument ‒ maak er zelf gebruik van en tip je leden, medewerkers en partners voor het kosteloze abonnement ! Inschrijven kan via de link onderaan deze editie.

Terug naar top


Oproep voor vrijwillige medewerkers
Watererfgoed Vlaanderen is op zoek naar vrijwillige medewerkers die een handje kunnen toesteken tijdens de organisatie en de bemanning van stands, de verspreiding van folders, de verzameling van contactadressen enz. Ook wordt een deskundige met scheepstechnische en/of juridische achtergrond gezocht voor het opvolgen van de belangrijke actie van European Maritime Heritage i.v.m. de Europese wetgevingsdossiers inzake de veiligheid van klassieke zee- en binnenschepen. Wil je de zaak van het Vlaamse watererfgoedbeheer vooruithelpen ? Stuur een mailtje aan secr@watererfgoed.be.

Terug naar top


Ander watererfgoednieuws

Nieuwe rapporten, foto's en filmpje over dringende berging van Belgica-wrak
Op de documentenpagina van de website staan twee interessante rapporten over het wrak van het legendarische Zuidpoolschip Belgica en de door het Belgica Genootschap nagestreefde berging ervan. Een eerste rapport betreft een Fact Finding Mission van 13 tot 16 september 2010 door Daan Delbare van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek te Merelbeke. Er zijn een gedetailleerde beschrijving en talrijke foto's van de huidige toestand van het wrak in opgenomen. Een tweede verslag gaat over een bezoek aan Belgische instanties van Stephen Wickler van het Tromsø University Museum. Op de website van Aquacam staat een mooi filmpje. Nu de berging gelet op de evolutie van het wrak dringend wordt roept Watererfgoed Vlaanderen alle betrokken overheden nogmaals op om dit unieke project ter harte te nemen.

Terug naar top


Oproep voor informatie over maritieme geschiedenis van Nieuwpoortse familie Billiaert
Peter Billiaert uit Canada schrijft de zeemansgeschiedenis van zijn vader Pierre Louis Billiaert, geboren op 3 maart 1900 in Vlissingen en zeeman van 1916 tot 1967 in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Zijn vader Eugène Pieter Billiaert (° 17 juni 1861) en zijn moeder Leonia Hallet waren afkomstig van Nieuwpoort en het omliggende. Grootvader was Eugenius Adolphus (° 30 augustus 1829), overgrootvader Eugenius Narcissius (° 13 december 1766), betovergrootvader François (° 1744), betbetovergrootvader Philippe (° 1720). Heb je informatie over de familie Billiaert in de 17de, 18de of 19de eeuw en hun verhouding met de zee, of oude foto's van Nieuwpoort ? Stuur een mailtje naar pbilliaert@me.com.

Terug naar top


Het Museum aan de Stroom een handje toesteken ?
Onder het motto Een Handje toesteken biedt het nieuwe Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen, dat vanaf volgend jaar voor het eerst de bewogen geschiedenis van de Antwerpse wereldhaven zal evoceren, de mogelijkheid tot een persoonlijk partnership. Sponsors kunnen aan de gevel van het nieuwe museum in het oude havengebied een persoonlijk handfiguurtje doen fonkelen. Er zijn drieduizend glanzende handen beschikbaar voor drieduizend particulieren en bedrijven die trots zijn op hun stad en mee willen schrijven aan haar geschiedenis. Een gift bedraagt minimaal 1.000 EUR en er zijn sponsorpakketten van 1.000, 2.500 en 5.000 EUR. Het Antwerpse watererfgoed komt trouwens niet alleen tot leven in het MAS. In een bevlogen toespraak tijdens het jaarlijks banket van de Vereniging der Expediteurs van Antwerpen op 9 december 2010 herhaalde Cultuurschepen Philip Heylen inmiddels zijn intentie ‒ welke wordt gesteund door het stadsbestuur ‒ om op termijn een scheepvaart- of havenmuseum en erfgoedsite te ontwikkelen tussen het Bonapartedok en de site van de Zeevaartschool.

Terug naar top


Water als vriend en vijand in nieuw boek De mens, het erfgoed en de vier elementen
Bij het Davidsfonds verscheen het mooie boek De mens, het erfgoed en de vier elementen door Patrick De Rynck, met foto's van Jan Crab. Het werd uitgegeven n.a.v. de voorbije Open Monumentendag. Het hoofdstuk 'Water als vriend' gaat over de geschiedenis van de Vlaamse kanalen. In 'Water als vijand' wordt het verhaal verteld van de verovering van het land met polders en dijken. Telkens worden enkele waterlopen resp. locaties speciaal onder de loep genomen. Ten slotte bevat het boek toeristische tips, met wandelroutes, fietsroutes, bezienswaardigheden en contactgegevens in de verschillende Vlaamse provincies. Informatie en een bestelformulier vind je hier.

Terug naar top


Werk van Oostendse marineschilder Louis Royon te koop
Het hiernaast afgebeelde werk van Louis Royon 2 Goëlettes sur Terre Neuve (olie op doek, 1,20 x 0,90m) is te koop. Het was tentoongesteld in de Retrospectieve L. Royon 2005 in kasteel Karreveld te Brussel. Een schatting door expert taxeert dit werk op 800 à 1.000 EUR. Louis Royon werd geboren in Oostende in 1882 en overleed te Waulsort in 1968. Hij was stichtend lid van de Société Belge des Peintres de la Mer (1930-1974). Meer info via Bob De Bruycker van De Belgische Marine Schilders.

Terug naar top


Watererfgoed in het tijdschrift De Grote Rede...
Het laatste nummer van het magazine De Grote Rede van het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ) in Oostende besteedt ruim aandacht aan watererfgoed, met o.m. artikels over de speurtocht naar het wrak van 't Vliegent Hert door Ine Demerre en Tine Missiaen en over zeemeerminnen door Eva Descamps en Rudy Cleemput van het European Institute for Sirenology (jawel). Informatie via info@vliz.be, tel. +32 59 34 21 30.

Terug naar top


... en watererfgoed en stadsgekken in het tijdschrift Land in zicht
In Land in zicht, het tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon, staan artikels over de Zaat in Temse (door Lieven Muësen van Op Stoapel), de Hollebeek ten zuiden van Antwerpen (door Wim Mertens), het Erfgoedlandschap Zennegat en Battenbroek (door medewerkers van Soresma) en de Vlaamse veren (door Walter Resseler). Uit de bijdrage van Paul Staes over het redden van de havenhekkens en hangars van de Antwerpse Scheldekaaien deze uitsmijter van een mooi watererfgoedjaar: "Het schijnt dus dat mensen die oude, vertrouwde stadsbeelden in bescherming willen nemen omwille van de evidente kwetsbaarheid want onvervangbaarheid van het verleden, bekeken moeten worden als eerder staatsgevaarlijk. Gek zijn ze in elk geval. Wel, als ik zie wat er vandaag de dag zoal beschouwd wordt als normaal, begrijp ik het als een opvallend compliment minstens eens om de veertien dagen voor gek te worden versleten. Dan weet ik ten minste dat in mijn bovenkamer alles nog normaal is. Dorpsgekken hadden we al. Op naar de stadsgek. Als hij te gevaarlijk wordt, kan je van die oude hekken nog een kooi maken en hem daarin opsluiten en op de kaaien zetten. Dan blijft er toch al een stukje hekken staan".

Terug naar top


Watererfgoedkalender januari 2011
Watererfgoed Vlaanderen beveelt aan:

 • Oostende, 1 januari 2011
  Nieuwjaarsbrunch aan boord van het historische opleidingsschip Mercator om 11u30. Reservatie via tel. 0473 59 08 43 of per mail: 
  zeilschip.mercator@telenet.be
 • Oostende, 2 januari 2011
  Nieuwjaarsbrunch aan boord van het historische opleidingsschip Mercator om 11u30. Reservatie via tel. 0473 59 08 43 of per mail: 
  zeilschip.mercator@telenet.be
 • Oostende, 8 januari 2011
  Nieuwjaarsduik te Oostende. Meer informatie via 
  www.nieuwjaarsduik.be (gereduceerde inschrijvingsprijs tot zondagavond 2 januari)
 • Gent, 18 januari 2011
  Voorstelling van het Nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek in de Aula van de Universiteit Gent, inschrijven via 
  www.zeerecht.be (gereduceerde inschrijvingsprijs tot 16 januari 2011 !)
 • Antwerpen, 25 januari 2011
  Studiedag over de Algemene Bepalingen van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek in het Zuiderpershuis te Antwerpen, inschrijven via 
  www.zeerecht.be (gereduceerde inschrijvingsprijs tot 16 januari 2011 !)

Terug naar top


Inschrijven
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 70 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat 141, 9200 Baasrode,
www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be