Extra Getijden - Facebookactie voor redding Kongoboot Charlesville - mei 2013


Inschrijven

Onze missie naar Rostock van 19 tot 21 april 2013 
Charlesville

Charlesville

Charlesville

CharlesvilleCharlesville
Watererfgoed Vlaanderen heeft de voorbije maanden keihard gewerkt aan het zakelijk dossier om de Charlesville (thans 'Georg Büchner' genaamd), de laatste Kongoboot, terug naar België te halen. Nadat de huidige eigenaar, een lokale jeugdherberg in Rostock, het als monument beschermde schip op illegale wijze had verkocht, de Duitse overheid hier een stokje voor stak en de jeugdherberg vervolgens faillissement aanvroeg, had de curator het schip op 22 maart terug vrijgegeven voor overdracht aan een partij die het schip wil verwerven voor de prijs van 1 euro, onder verplichting het te behouden. Sindsdien werken we koortsachtig aan het overnamedossier, waarin we ondertussen heel wat hordes hebben genomen. Van 19 tot 21 april 2013 bezochten de geïnteresseerde private investeerder Tom De Wilde (een ervaren Gents zakenman), onze voorzitter, een door ons samengestelde groep onafhankelijke technische experten, een cameraman en een fotograaf het schip in Rostock. Tijdens een vergadering in het stadhuis van Rostock op 20 april verbond de curator van de jeugdherberg tot verontwaardiging van andere partijen aan de verkoop plotseling verschillende bijkomende voorwaarden. Toen de curator op de koop toe meldde dat hij slechts 1 week tijd gaf om het schip aan te kopen werd duidelijk dat hij meer belangen had bij de verschroting dan bij de redding van het schip. In een brief van 23 april werden de gestelde eisen door de curator nog verscherpt, wat welgeteld drie volle werkdagen overliet om tot aankoop te beslissen, zonder inzage van de door ons bestelde studies en opgevraagde documenten, en zonder kans op ernstig overleg met de overheden in België en Duitsland. Ondanks deze onredelijke werkwijze zijn we erin geslaagd om binnen de opgelegde termijn een grondig onderbouwd overnamedossier voor te leggen. De vzw Red de Charlesville heeft een project voor ogen met een mix van commerciële en erfgoedgerichte functies. Verschillende partijen hebben reeds toegezegd aan dit ambitieuze project te willen meewerken en het financieel te willen ondersteunen. Wij zijn volledig klaar om het schip deze maand aan te kopen en het ten laatste op 30 juni naar een Belgische haven te brengen, waar een fantastisch project kan starten.

Terug naar top


Een concreet en realistisch behoudsconcept 
Charlesville

Charlesville

Charlesville

Charlesville
De jongste weken stoomden we een stevig onderbouwd en realistisch behoudsconcept klaar. De best geschikte locatie voor de Charlesville, een monument van onze rijke zeevaart- en havengeschiedenis, is natuurlijk Antwerpen, waar het schip is gebouwd en zijn thuishaven had. Wij vragen van het stadsbestuur geen financiële middelen buiten het bestaande beleidskader. De Stad Antwerpen bereidt een herbestemming en herontwikkeling van het Droogdokkeneiland voor, een gebied van oude en als monument geklasseerde stadsdroogdokken tussen de Schelde en het Kattendijkdok. Het oude droogdok 1 is bijzonder goed gelegen, niet langer in gebruik en is ook beschermd als monument, waardoor het de perfecte locatie zou zijn. De bescherming van de Charlesville past bovendien volledig in de bestaande Vlaamse wetgeving (o.m. het Decreet Varend Erfgoed uit 2002 en/of het Topstukkendecreet van 2003), die de subsidiëring van behoudsprojecten mogelijk maakt, en in het bestaande Vlaamse regeringsbeleid. Zowel Minister Geert Bourgeois als de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen hebben de grote erfgoedwaarde van het schip bij herhaling onderlijnd. Dit werd nogmaals bevestigd door het erfgoedteam dat door de Minister enkele weken terug naar Rostock werd gestuurd.

Terug naar top


Publieke druk is nu van essentieel belang 
Charlesville

Charlesville

Charlesville

Charlesville

Charlesville

Charlesville
Op 2 mei vernamen we via de Duitse pers (!) dat de curator ons uitvoerige overnameproject na 1 dag heeft verworpen en dat hij bij de Stad Rostock de aanvraag zal indienen om het schip van de Duitse monumentenlijst te halen om het te mogen verschroten. De erfgoeddiensten van de stad Rostock, die steeds hebben gesteld dat een reddingsproject alle voorrang moet krijgen, zijn nu aan zet. Zij moeten de geplande verschroting tegengaan en de curator wijzen op zijn wettelijke verantwoordelijkheid om het beschermde monument in stand te houden, wat alleen mogelijk is als het schip aan ons wordt overgedragen. Er resten de Charlesville vandaag slechts twee mogelijkheden meer: de schroothoop of de redding door de vzw Red de Charlesville. Teneinde de steun van het grote publiek voor de redding te krijgen heeft de vzw een filmpje van het iconische schip gemaakt, met de bedoeling om tijdens deze cruciale week zoveel mogelijk “likes” op facebook te verzamelen om de bevoegde overheden te overtuigen van het grote draagvlak voor het behoud van het schip. Wij hebben deze actie ook gelanceerd in Duitsland. Je kan het filmpje van de Charlesville bekijken en je steun toezeggen op www.reddecharlesville.be, www.sauvonslecharlesville.be en www.rettetdiegeorgbuchner.de. De films staan ook op https://vimeo.com/65285403, https://vimeo.com/65286245 en https://vimeo.com/65285778. Stuur de link www.facebook.com/reddecharlesville zeker ook per e-mail of via facebook door naar al je vrienden met de vraag om te liken en de oproep op hun beurt door te sturen naar al hun vrienden ! Wie niet op Facebook zit, kan een steunmailtje sturen naar secr@watererfgoed.be (dank aan de vele steunverleners die dit reeds deden). Verenigingen, bedrijven en organisaties kunnen nog steeds ons manifest voor de redding van de Charlesville onderschrijven door een mailtje te sturen naar secr@watererfgoed.be. We bezorgen volgende week een aangevulde versie van het manifest aan alle betrokken partijen in Duitsland en België. Verder onderzoeken wij volop de juridische aspecten van de gang van zaken in Duitsland, die steeds meer vragen oproept. Vandaag was onze reddingsactie alvast een hoofdpunt in het nationale VRT-nieuws. Je kan de reportage van Kongo-kenner Peter Verlinden hier opnieuw bekijken.
Charlesville Charlesville

Terug naar top


Watererfgoed heeft wind in de zeilen 
Charlesville Watererfgoed Vlaanderen heeft de jongste maanden hard gewerkt aan andere projecten en dossiers. Nieuwe leden blijven zich aansluiten, we hebben onze Raad van Bestuur recent zwaar versterkt en we zijn aan de slag met een knappe nieuwe projectleider. Noteer alvast dat Lillo Waterdorp dit jaar doorgaat op 11 augustus 2013 en een heel bijzondere editie wordt. Leden die een standje willen bouwen op onze watererfgoedmarkt kunnen zich nu al aanmelden via secr@watererfgoed.be. Last but not least bezorgden onze leden ons weer een massa spetterend watererfgoednieuws. Je leest alles zeer binnenkort in een nieuwe Getijden.

Terug naar top


Inschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt bijna 6.000 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als je Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.

Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be