logo WEV

Extra Getijden - Actualiteitsdossier Charlesville - 20 januari 2013
NU OF NOOIT VOOR TERUGKEER CHARLESVILLE !
Inschrijven


D-Day voor redding van laatste Kongoboot 
Charlesville in Rostock - januari 2013
De Charlesville in Rostock, 3 januari 2013

Op woensdag 23 januari 2013 wenst de monumentendienst van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern van Watererfgoed Vlaanderen te vernemen of in België een realistisch project mogelijk is voor het behoud van de laatste Kongoboot Charlesville in België. Vorige week konden we op het nippertje verhinderen dat het historisch unieke schip zijn ligplaats in Rostock zou verlaten voor afbraak door de nieuwe eigenaar, een schrootwerf in Litouwen. De Charlesville staat voorlopig nog op een Duitse lijst van beschermde monumenten. Watererfgoed Vlaanderen heeft met Mecklenburg-Vorpommern een afspraak dat het schip kan worden overgenomen voor 1 euro, op voorwaarde dat garanties worden gegeven dat het schip in België in stand zal worden gehouden. Deze unieke en laatste kans mag niet worden gemist !
Terug naar top


Welke investeerder neemt het voortouw ? 
Charlesville - Telegraaf
De redding van de Charlesville hangt af van de bereidheid van een Belgische partner (of een consortium) om het schip over te nemen, naar België te brengen en er in stand te houden. Natuurlijk moet woensdag nog geen geld op tafel liggen, wel een ernstig behoudsproject. Dit betekent: een visie op de functies van het schip, investeringsbereidheid met respect voor de erfgoedwaarden, en een ligplaats. We hebben verschillende publieke en private kandidaat-investeerders aangeschreven en uitgenodigd tot overleg of voorstellen. We houden deze contacten confidentieel en zullen er later ook geen verklaringen over afleggen. Als het niet lukt, gaan we ook geen zwarte pieten uitdelen. Watererfgoed Vlaanderen tracht alleen bij te dragen tot een oplossing. Hierbij herhalen we wel ons standpunt dat het huidige Vlaamse varend erfgoed-beleid structureel onvoldoende is. In verband met de Charlesville ontvingen we ondertussen talrijke bemoedigende signalen en zijn we zeker dat zodra één grote partij (publiek of privaat) het voortouw neemt, andere steunverleners snel zullen volgen.
Terug naar top


Bestaande wetgeving voorziet in Vlaamse financiering tot 80 procent 
Charlesville - Eetzaal
Foto Archief CMB


Wij realiseren ons ten volle dat de terugkeer, de restauratie en het onderhoud van de Charlesville aanzienlijke middelen zullen vergen. Het bestaande Decreet Varend Erfgoed voorziet echter in de toekenning van een Vlaamse beheerspremie ten belope van 80 procent van de kosten van de opmaak van het beheersprogramma en van instandhoudings-, onderhouds-, restauratie- en ontsluitingswerkzaamheden, indien de premienemer een regionaal of lokaal bestuur is, of een varend-erfgoedvereniging. Indien de premienemer een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijk persoon is, bedraagt de beheerspremie van de Vlaamse Gemeenschap 40% voor de kosten van instandhoudings-, onderhouds- en restauratiewerkzaamheden, verhoogd met 10% als tussenkomst in de algemene kosten. Deze Vlaamse financiering veronderstelt dat het schip wordt erkend als varend erfgoed (waarvoor het schip uiteraard dadelijk in aanmerking komt). De overnemer is echter niet verplicht het schip onder dit Vlaamse beschermingsstatuut te brengen. Een commercieel project zonder overheidssubsidie is ook mogelijk, op voorwaarde dat de Duitse overheid de garantie krijgt dat het schip behoorlijk behouden zal worden.
Terug naar top


In de top-drie van ons varend erfgoed 
Charlesville - Topstuk
Foto Belgian Ships Archive

Charlesville

Charlesville

De Charlesville (nu 'Georg Büchner' genoemd) is Belgisch, Vlaams en Antwerps varend erfgoed buiten categorie. Met het zeilschip Mercator en de Doelse Kogge vormt hij de top-drie van ons maritiem erfgoed. De laatste Kongoboot is in 1950 gebouwd bij Cockerill te Hoboken en werd geëxploiteerd tussen Antwerpen en Matadi door de roemrijke Compagnie Maritime Belge. Later kwam het schip in Rostock terecht waar het werd gebruikt als opleidingsschip en jeugdherberg. De erfgoedwaarden zijn dus immens en uniek: laatste passagiersschip gebouwd in Antwerpen, laatste Kongoboot, laatste historische zeeschip van de Compagnie Maritime Belge, getuige van het koloniaal verleden van België, getuige van het Antwerpse scheepsbouw-, rederij- en havenverleden, levende herinnering voor zeelieden, passagiers en hun families. Daarenboven overstijgt het kaliber van dit schip in ruime mate dit van de bestaande vloot van veel kleinere, tot dusver door Vlaanderen beschermde vaartuigen. Ten slotte vertoont het schip een bijzondere esthetiek en kan het een prachtige aanvulling zijn voor het waterfront. Momenteel beschikt Antwerpen over geen enkel historisch zeeschip, een duidelijk gemis en een contrast met andere wereldhavens. Ook in andere Belgische havens zou het schip echter een fantastische attractie kunnen worden.
Terug naar top


Een absolute toeristische knaller (en nog veel meer) 
Charlesville - Plan
Eerder heeft Watererfgoed Vlaanderen in het licht gesteld dat de Charlesville interessante functies kan vervullen als hotelschip, restaurantschip, museumschip, congres- en evenementenfaciliteit, kantoor, enz. Watererfgoed Vlaanderen meent dat de Charlesville zou kunnen kunnen fungeren als internationale eyecatcher voor een scheepvaart- en havenmuseum op het Droogdokkeneiland in Antwerpen. De Charlesville kan een toeristische topattractie worden samen met o.m. de Doelse Kogge, de New Belgica, de vaste en drijvende havenkranen en de Emmerbaggermolen B4. Het schip kan voor de ontwikkeling het Droogdokkeneiland een stroomversneller zijn. Maar evenveel potentieel heeft bijvoorbeeld een ligplaats bij het centrum van Oostende, met aan boord van de Charlesville een scheepvaart-, haven- en koloniemuseum met geleide bezoeken, een hotel, restaurant en trendy bar, kortom een nieuwe 'vaut le voyage' voor Belgische en buitenlandse bezoekers. Ook in de aantrekkelijk herontwikkelde Gentse Voorhaven liggen mogelijkheden voor het grijpen. Nazicht van afmetingen en diepgang leerde dat het schip op al deze plaatsen kan aanmeren.
Terug naar top


Hoogstaand parlementair debat vraagt proactiever Vlaams optreden 
Parlement

Bourgeois

Op hetzelfde ogenblik waarop we het onverwachte goede nieuws van het sloopverbod en de overnameprijs van 1 euro publiek konden maken, werd in het Vlaams Parlement grondig en hoogstaand over het lot van het schip gedebatteerd. Minister Geert Bourgeois gaf een gedetailleerd (maar onvolledig) overzicht van feiten, waarbij hij de acties van Watererfgoed Vlaanderen uitdrukkelijk vermeldde, en de hoge erfgoedwaarde en de historische uniciteit van het schip nogmaals bevestigde. Desondanks bleef de Minister bij zijn oude, o.i. betwistbare standpunt dat Vlaanderen "geen enkel" initiatief kan nemen om het schip te verwerven. Parlementairen van verschillende meerderheids- en minderheidsfracties, waaronder ons erelid Johan Sauwens, Jean-Jacques De Gucht, Bart Caron, Wim Wienen, Philippe De Coene en Patricia De Waele, riepen de Minister in het dossier van de Charlesville op tot een meer proactieve houding. Commissievoorzitter Bart Martens suggereerde een nieuwe benadering van het varend erfgoedbeleid in de bredere sfeer van het watererfgoed. Watererfgoed Vlaanderen ondersteunt al deze oproepen ten volle en heeft de Minister de jongste dagen bij herhaling tot meer initiatief aangemoedigd. Het voorlopige rapport van het debat staat op de website van het Vlaams Parlement en op onze bijgewerkte Charlesville-pagina. Een filmpje van het debat staat hier. Ondertussen heeft Minister Bourgeois over de Charlesville zijn Duitse ambtsgenoot aangeschreven, om de zaak te bespreken. We juichen dit toe maar vinden dat de uniciteit van dit schip, eerder dan een ambtelijke benadering, een meer gloedvolle behoudsstrijd zou kunnen verantwoorden.
Terug naar top


Alle excuses en bezwaren weerlegd 
CHarlesville - Interieur
Originele koloniale interieurelementen (aan boord in januari 2013)

Charlesville - Poster
Originele toeristische poster van de 'Office du Tourisme du Congo Belge & du Ruanda-Urundi Bruxelles' (aan boord in januari 2013)

CharlesvilleCharlesville

Charlesville


Zoals het vaak gaat met bedreigd erfgoed, worden eerst allerhande bezwaren en excuses bedacht om niet tot behoud te moeten overgaan. In 2009 maakten we precies hetzelfde mee toen we luid aan de alarmbel trokken voor de redding van de wegrottende Doelse Kogge. Ook dat project was "volkomen onhaalbaar", "onrealistisch", "een wensdroom", etc., tot Minister Geert Bourgeois in extremis de nodige middelen vrijmaakte voor een schitterend wetenschappelijk onderzoeksproject, waarna een succesrijke museale exploitatie mag worden verwacht. We weerleggen hieronder de meest aangehaalde drogredenen om de Charlesville niet te moeten behouden:

 • "Dit is onbetaalbaar"
  FOUT: De kosten zijn nog nooit ernstig geraamd, de baten evenmin; alle uitspraken zijn gebouwd op drijfzand en Watererfgoed Vlaanderen dringt al maanden aan op een objectieve technische expertise en een kosten-batenanalyse.
 • "In het buitenland liepen dergelijke projecten uit op een financieel fiasco"
  FOUT: Tegenover het gekende financiële debacle van het ss Rotterdam staan heel wat voorbeelden van historische zeeschepen die met groot succes zijn behouden en worden geëxploiteerd.
 • "Het schip zit vol asbest"
  FOUT: Dit is niet aangetoond en integendeel stelt de havenkapitein van Rostock dat alle asbest in 1977 werd verwijderd (te controleren uiteraard).
 • "De overheid heeft vandaag geen geld"
  FOUT: Er zijn massale Vlaamse middelen voor onroerend erfgoed (zie verder in deze nieuwsbrief); het is alleen een kwestie van de juiste prioriteiten stellen.
 • "De bedrijven hebben vandaag geen geld"
  FOUT: Vele bedrijven hebben nog wel budgetten en het verlies van dit unieke stuk maritieme bedrijfsgeschiedenis zal ten eeuwigen dage betreurd worden.
 • "Eerst moet er een privé-project zijn"
  FOUT: Als het om een acuut bedreigd topstuk gaat, moet de Vlaamse Overheid desnoods de eerste stap zetten, om vervolgens private partijen te enthousiasmeren en een PPS-structuur op touw te zetten (wat zeker mogelijk is en waarbij wij nuttig kunnen helpen).
 • "We kunnen niet alles bewaren"
  FOUT: In België is geen enkel historisch koopvaardijschip bewaard.
 • "We zijn niet zeker of het schip voldoende erfgoedwaarde bezit"
  FOUT: De erfgoedwaarden zijn immens en zonneklaar en de Charlesville behoort tot de top-drie van ons maritiem erfgoed.
 • "Vlaanderen heeft nog nooit zo een groot schip beschermd"
  FOUT: De Charlesville meet slechts 154 m, wat kleiner is dan vele buitenlandse museumschepen. Dat Vlaanderen nog geen enkel koopvaardijschip beschermde, is precies een hiaat in het beleid.
 • "Er is een wachtlijst van te beschermen varend erfgoed"
  FOUT: De Charlesville is buiten categorie en verdient voorrang. Het Vlaamse beschermingsbeleid vaart trouwens een veel te trage koers.
 • "Er is geen project en geen visie"
  FOUT: In overleg met een initiatiefnemer kan Watererfgoed Vlaanderen met zijn deskundigen dadelijk een prachtig én realistisch project uiteenzetten. De dreigende sloop vergt nu een noodmaatregel.
 • "We doen al zoveel andere dingen voor watererfgoed"
  FOUT: Vlaanderen doet héél weinig en Antwerpen moet nu zijn pas gestarte inhaalbeweging doorzetten.
 • "Dit is niet voorzien in de begrotingen"
  FOUT: De Charlesville is geen bedreiging, maar een grote, eenmalige opportuniteit. Het beoogde Maritiem Park in Antwerpen kan met de Charlesville geweldige schwung krijgen.
 • "Vlaanderen heeft geen specifieke wettelijke basis om een historisch schip aan te kopen"
  FOUT: Dergelijke basis is niet nodig en bovendien negeerde Vlaanderen ons decreetsvoorstel van 2011 waarin de repatriëring van de Charlesville uitdrukkelijk werd geregeld.
 • "De bal ligt in het kamp van de Duitsers"
  FOUT: De eigenaar heeft nu formeel gevraagd het schip van de monumentenlijst te schrappen om het te kunnen slopen, en de monumentendienst houdt het schip in Rostock in afwachting van een Belgisch project.
Terug naar top


Ondertussen in Rostock 
Charlesville
Onze laatste Kongoboot in het koude en druilerige Rostock, sidderend voor de schrootschaar in Litouwen, maar nog even dromend van de thuishaven...

De gang van zaken in Rostock blijft zorgen baren. Hoewel de bevoegde Duitse erfgoedoverheid formeel heeft bevestigd dat het schip de haven niet mag verlaten zonder haar toestemming, gaan de voorbereidingen voor de afvaart naar de sloopwerf volop door. Een gespecialiseerde firma heeft de (niet-originele) patrijspoorten bij de waterlijn dichtgelast en maakt het schip verder zeewaardig voor zijn laatste reis. Blijkbaar speculeren de vorige eigenaar (de vereniging die aan boord een jeugdherberg uitbaatte) en de Litouwse schrootwerf erop dat uiteindelijk geen Belgisch project mogelijk zal blijken. Ondertussen is duidelijk geworden dat de verkoper had nagelaten vóór de verkoop de wettelijk vereiste aanvraag tot opheffing van de bescherming in te dienen. Enkele dagen geleden heeft hij alsnog dergelijke aanvraag ingediend. Ook wanneer het schip niet naar de schrootwerf zou vertrekken, dreigt het thans buiten gebruik gestelde schip snel te degraderen door koude, vochtinsijpeling, vriesschade, roest, houtrot, vandalisme aan het waardevolle interieur, diefstal van erfgoedbeheersmatig essentiële scheepsbestanddelen en scheepstoebehoren, etc. Behouds- en bewakingsinitiatieven zijn dus urgent. Een Duits tv-item over de laatste stand van zaken vind je hier. Op www.rostocksailing.de kan je alles op de voet volgen.
Terug naar top


Nood aan nieuw Watererfgoeddecreet nogmaals aangetoond
Charlesville - Salon
Foto Archief CMB

Het dreigende verlies van de Charlesville toont nogmaals aan dat het Vlaamse varend erfgoed-beleid te weinig performant is. We vinden het schrijnend dat Vlaanderen zich nu verschuilt achter het ontbreken van een speciale wettelijke bepaling die haar zou toelaten de Charlesville ‒ zelfs maar voor 1 euro ‒ aan te kopen om een publiek-privaat behoudsproject te kunnen lanceren. Ten koste van heel veel werk en na intensief overleg met onze leden heeft Watererfgoed Vlaanderen al in april 2011 en nogmaals in juli 2012 aan de Minister een kant-en-klaar nieuw Watererfgoeddecreet aangeboden. Dit moet het bijzonder gebrekkige Decreet Varend Erfgoed vervangen. Ons decreetsvoorstel anticipeerde zeer specifiek op het geval van de Charlesville, en maakte uitdrukkelijk een verwerving van het schip door de Vlaamse Overheid mogelijk. Was ons decreetsvoorstel ter harte genomen, kon helemaal niets vandaag de betaling van die fameuze ene Vlaamse euro in de weg staan. De recent evoluties bewijzen hoe pertinent onze helaas genegeerde proeve van decreet wel is.
Terug naar top


Zijn we dan toch een kerktorenvolk ? 
Kerktoren
De Sint-Pietersbandenkerk in Lommel, Vlaams budget 2013: 1.216.709,81 euro (foto Vlaamse Gemeenschap)

Charlesville
De met sloop bedreigde laatste Kongoboot Charlesville, Vlaams budget 2013: 0,00 euro (foto Chris Bryssinckx)

Dag aan dag volgen we het nieuws over Vlaamse investeringen in onroerend erfgoed. Wij stellen deze inspanningen niet in vraag maar zijn steeds verbaasder over het contrast tussen deze onophoudende geldstroom naar geklasseerde gebouwen en de eerder symbolische inspanningen voor het varend erfgoed, en over de weigering om één enkele euro te investeren om de Charlesville te redden. Alleen al tussen 2 en 18 januari 2013 kende de Vlaamse Overheid blijkens persberichten de volgende restauratiepremies toe:
 • Restauratiepremie voor Onze-Lieve-Vrouwkerk in Bree: 558.820,46 euro
 • Restauratiepremie voor Sint-Aldegondiskerk in Alken: 637.970,18 euro
 • Restauratiepremie voor Sint-Pietersbandenkerk in Lommel: 1.216.709,81 euro
 • Restauratiepremie voor Heilig Kruiskerk in Turnhout: 448.243,17 euro
 • Restauratiepremie voor schuur en bakhuis kasteel Printhagen in Kortessem: 147.314,48 euro
 • Restauratiepremie voor Sint-Genovevakerk in Londerzeel: 923.029,64 euro
 • Laatste restauratiefase van OLV Van Hanswijkkerk in Mechelen: 2.031.843,47
 • Restauratiepremie voor Sint-Pieterskerk in Leuven: 591.049,25 euro
 • Restauratiepremie voor Heilige Magdalenakerk in Brugge: 685.314,18 euro
 • Restauratiepremie voor Sint-Gertrudiskerk in Ninove: 557.526,62 euro
 • Restauratiepremie voor kasteel en donjon van Diepenbeek: 583.768,14 euro
 • Restauratiepremie voor Zwartzusterklooster in Asse: 535.745,54 euro
 • Rijksweldadigheidskolonie in Merksplas: 1.655.683,39 euro.

Aldus spendeerde Vlaanderen op twee en een halve week tijd niet minder dan 10.573.018,33 EUR (bijna een half miljard Belgische frank) om 9 kerken, een klooster, een kasteel, een schuur en een landloperscentrum te restaureren. Het behoeft geen betoog dat in dezelfde periode geen eurocent aan varend erfgoedpremies werd aangekondigd. Voor het behoud van een uniek zeeschip dat de internationale wateren bevoer en Vlaanderen verbond met een ander continent vinden we vandaag niet één armzalig eurootje, en stuiten we op onoverkomelijke ambtelijke bezwaartjes. Zij wij dan toch dit toonaangevende, onovertrefbare kerktorenvolk ? Investeren in zeegaand varend erfgoed is voor ons ook een kwestie van open blik naar buiten, van internationaal georiënteerd imago, van de erkenning van het wereldniveau van onze havens en scheepvaart en van de valorisatie van hun rijke tradities. Ook daarom moet het Vlaams erfgoedbeleid er alles aan doen om de Charlesville terug te halen, en moet dit beleid zeer dringend naar een hoger ambitieniveau worden getild.

Terug naar top


De campagne van Watererfgoed Vlaanderen
Lillo Waterdorp 01

Lillo Waterdorp 02

Lillo 03
Onze geslaagde Charlesville-expo in Lillo, 12 augustus 2012

De voorbije jaren heeft Watererfgoed Vlaanderen voor de bedreigde Charlesville talloze malen aandacht gevraagd (webpagina, nieuwsbrieven, verkiezingsmanifest, beleidsnota's, tentoonstelling, talrijke persoonlijke gesprekken met kandidaat-investeerders, enz.). Al in 2008 ‒ vijf jaar geleden ‒ is de repatriëring van het schip naar Antwerpen bepleit in het boek Antwerpen, Internationaal Havenicoon. In ons Lokaal Watererfgoedmanifest 2012, dat vóór de voorbije gemeente- en provincieraadsverkiezingen werd toegestuurd aan alle lokale mandatarissen, is de uitvoering van een haalbaarheidsstudie voor de repatriëring van de Charlesville nog als prioriteit voor het Antwerpse watererfgoedbeleid benadrukt. Ook nadat het schip blijkens mediaberichten was verkocht voor verschroting heeft Watererfgoed Vlaanderen dag aan dag pogingen ondernomen om nog een redding en repatriëring naar België mogelijk te maken. Op 3 januari 2013 bezochten we het schip in Rostock, samen met enkele andere erfgoedorganisaties en -deskundigen. Watererfgoed Vlaanderen heeft onafgebroken maar discreet getracht in te breken in het verkoopcontract en Belgische publieke en private investeerders aan te moedigen. In tegenstelling tot de Duitse en de Vlaamse pers en de Vlaamse overheid, kon Watererfgoed Vlaanderen de mysterieuze Litouwse koper identificeren en benaderen, ontving het zelfs een (onrealistisch) overnamebod, en verrichte het vervolgens een juridisch onderzoek naar het statuut van het schip, dat in Rostock nog steeds een beschermd monument is, waarvan de verplaatsing en afbraak strafbaar is met boetes tot 1.500.000 EUR. Aangezien desondanks volop voorbereidingen werden getroffen om het schip uit Rostock weg te slepen hebben we alle bij het verschrotingsproject betrokken partijen en alle bevoegde overheden op 15 januari 2013 formeel in gebreke gesteld het schip niet te laten vertrekken, de geplande verschroting te verhinderen en alsnog een Belgisch behoudsproject mogelijk te maken. Hierop werd onmiddellijk gunstig gereageerd. Waarom moet een vrijwilligersorganisatie steeds weer het werk van de Vlaamse erfgoedadministratie verrichten ?
Terug naar top


Dringende oproep aan onze leden en andere organisaties
Charlesville - overleg
Overleg in de machinekamer tussen onze voorzitter en de havenkapitein van Rostock
(3 januari 2013)

We roepen onze leden, andere (water)erfgoed-, cultuur-, haven- en scheepvaartorganisaties en de organisaties actief rond koloniale geschiedenis op om ons hun naam en logo te bezorgen voor een kort maar krachtig manifest ter morele ondersteuning van het behoud van de Charlesville. De ontwerptekst kan je nalezen op onze homepage. Met dit manifest zouden we de Duitse en Vlaamse overheden woensdag graag duidelijk maken dat voor de redding van het schip een breed draagvlak bestaat. Je kan naam en logo sturen naar secr@watererfgoed.be. Hartelijk dank bij voorbaat voor de steun !
Terug naar top


Wat wij verder kunnen doen
Charlesville
Ingevolge de enorme mediabelangstelling, zijn we benaderd door verschillende sponsors, deskundigen en oud-opvarenden, die tot de redding hun steentje willen bijdragen. Zo een behoudsproject mogelijk blijkt, staan we dadelijk klaar om voor de initiatiefnemer(s) een technische en financiële studie te verrichten en een visie op de exploitatie uit te werken. Wij beschikken in dit verband over een uniek netwerk van non-profit en profit-instanties, dat we graag ter beschikking stellen. Ter ondersteuning van een overnemer van het schip stellen we momenteel een adviesraad van deskundigen en vrijwilligers samen, waarvoor alle kandidaturen welkom zijn. Wij danken overigens zeer uitdrukkelijk ons lid Belgian Ships Archive te Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, kapitein Geert De Vriese, Daniël Rom, Martine Delcol en de vele andere actievoerders voor hun bijdrage tot de groeiende media-aandacht en de stipte opvolging van het dossier.
Terug naar top


Dag aan dag in de Belgische, Duitse en Nederlandse media 
Media
De campagne voor de redding van de Charlesville is internationaal nieuws. Zij haalt dag aan dag het Belgische en het Duitse nieuws, en de Nederlandse Volkskrant wijdde er recent twee volle pagina's aan. Op de Belgische televisie haalden we op 16 januari onder andere het nationale middag- en avondnieuws. Op onze mediapagina vind je een selectie van berichten. Ook de Charlesville-pagina van de VVIA bevat een mooi archief. Geen twijfel dat zowel de terugkeer naar België als de verschroting in Litouwen nog meer mediarumoer zullen veroorzaken. Wij blijven gaan voor het eerste scenario !
Terug naar top


Inschrijven
Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 5.000 geïnteresseerde lezers in België en het buitenland.
Klik hier als u Getijden niet rechtstreeks ontving maar vanaf nu een kosteloos abonnement wil.
Terug naar top


Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 100 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Emiel Banningstraat 25, 2000 Antwerpen, www.watererfgoed.be, secr@watererfgoed.be